2. třída

Výukový plán v 2. třídě se přizpůsobuje potřebám dítěte, které se cítí být nedílnou součástí světa, má touhu ho poznávat, emočně ho prožívat. Proto je dítě vedeno k tomu, aby poznávalo nejen vnější tvary, formy a projevy okolního světa, ale seznamovalo se s ním zejména prožitím jeho vnitřní podstaty. Dítě tak činí prostřednictvím činnosti, pohybu a nápodoby. Poznává emocionální náboj barev, řeči, zvuků, přírody, a spolu s niterným prožitkem si vytváří k těmto hodnotám vztah, následně i touhu vytvořit si něco krásného.

Těmto potřebám odpovídá i obsah a formy výuky. V druhé třídě se dětem vyprávějí legendy či bajky, které ztělesňují lidské vlastnosti ve zvířecím kabátu. V epochách českého jazyka si děti osvojují malá tiskací písmenka. Dále se seznamují s nejzákladnějšími zákonitostmi slov a vět. Pamětně poznávají měkké a tvrdé souhlásky. Poté, co od rodičů dostanou svou vlastní, ručně psanou a ilustrovanou čítanku, přicházejí první čtenářské dovednosti.

V epochách matematiky počítáme s přirozenými čísly s použitím základních početních operací přibližně do 100. Osvojení násobkových řad, za pomoci rytmického pohybu, do 12 zpaměti. Rytmické počítání je spojené s tleskáním a chůzí. Je však potřeba postupně přejít od vnějšího pohybu k vnitřnímu, který utváříme vědomě.

Mezi další epochu patří kreslení forem – „obrazné učení“. Cvičení k oblým a hranatým formám, které se zrcadlí podle svislé osy, později podle osy vodorovné. Formy se proměňují a kombinují.

Výuka cizích jazyků probíhá prožitkovým způsobem. Učí se říkadla, básně, verše a písně. Děti hrají hry a naslouchají příběhům, tedy i melodii jazyka. Tímto zcela spontánním způsobem si osvojují základní slovní zásobu a gramatické vazby.

Hudební výchova klade velký důraz na rytmus, práci s nástroji, zpěv a hru na pentatonickou flétnu. Ve výtvarné výchově se pracuje převážně s akvarelovými barvami. Cílená cvičení k prožitku z barev a barevných souzvuků. Dále kresba na základě vyprávění (bajky, legendy, roční období). Pracovní výchova se soustředí na hrubou a jemnou motoriku. Tu rozvíjíme při pletení, háčkování a dalších rukodělných činnostech. Tělesná výchova využívá různých her (hra s rolemi, kolové, míčové a skokové hry, honičky). Dále je to běh, chůze či práce se švihadlem. Často chodíme do přírody.