Projekt „Technické a přírodovědné vzdělávání v Dobromysli“

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005047

Rozpočet projektu: 6,500 mil. Kč z toho částka dotace: 6,175 mil. Kč.

Hlavním cílem realizace projektu bylo prostřednictvím stavebních úprav a investice do moderního vybavení odborných učeben zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce.

V rámci projektu byly vybudovány tyto učebny:

  • Učebna přírodovědných předmětů – pro výuku předmětů ze vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět (prvouka, přírodověda, vlastivěda) a Člověk a příroda (přírodopis, fyzika, chemie);
  • Učebna ručních prací – pro výuku šití a dalších podobných čistých činností ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce;
  • Učebny žákovských dílen – dvě učebny pro výuku pracovních činností, jedna zaměřená na „suchou“ práci se dřevem a kovem, druhá především na „mokrou“ práci s hlínou, barvami aj.

Dalším výsledkem projektu bylo zajištění bezbariérovosti budovy základní školy – vybudování výtahu, plošiny u vchodu z náměstí a dvou bezbariérových WC. Součástí projektu také byly úpravy venkovního prostranství a zeleně.

Naplnění cílů projektu bylo dosaženo především pořízením vybavení (nábytek, pomůcky pro výuku, ICT a další vybavení) do odborných učeben a realizací stavebních prací (vybudování výtahu, úprava toalet a učeben).

Realizace projektu přispěla k zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků klíčových kompetencí přírodní vědy, technické a řemeslné obory.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 90% z Evropské unie, 10% ze státního rozpočtu ČR, 5% z rozpočtu žadatele.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory EU, prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) plzeňské metropolitní oblasti (http://iti-plzen.cz/zakladni-informace/iti/).

Výzva k podání nabídek – Stavební úpravy Waldorfské základní školy – druhé vyhlášení

Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy Waldorfské základní školy – druhé vyhlášení“. Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na provedení stavební úpravy Waldorfské základní školy Dobromysl s předpokládaným rozsahem dodávek a prací ve výši 4 612 000 Kč bez DPH, s termínem realizace do 10.08.2018. Veřejná zakázka je financována z operačního programu IROP. Pokračovat ve čtení “Výzva k podání nabídek – Stavební úpravy Waldorfské základní školy – druhé vyhlášení”

Dodatečné informace č. 2 k výzvě k podání nabídek

K veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy Waldorfské základní školy“ škola jako zadavatel zakázky zveřejnila dodatečné informace, vzešlé z dotazů uchazečů. Zároveň se jimi prodlužuje lhůta pro podání nabídek. Pokračovat ve čtení “Dodatečné informace č. 2 k výzvě k podání nabídek”