Školné

Od následujícího roku zavádíme novou koncepci školného, na které delší dobu pracovali zakladatelé školy Dobromysl včetně zástupců z řad rodičů, správní rada a vedení školy.

Soukromé i veřejné školy dostávají od státu dotaci – normativ na žáka. Ta je určena na mzdy zaměstnanců a v omezené míře na drobné neinvestiční výdaje.

Na provoz veřejných škol významně přispívá město jako jejich zřizovatel.  Také pečuje o budovy a zajišťuje velké investice. Soukromé školy tyto příspěvky nemají, jsou proto nuceny vybírat školné. Naše škola ze školného hradí provozní náklady budovy, zajišťuje případné opravy, používá ho na vybavení tříd nábytkem a pořizuje na příklad učební pomůcky.

Uvědomujeme si, že platba školného může být pro některé rodiny náročná. Proto umožňujeme získat podporu ze sociálního fondu nebo formou sociálního stipendia.

Školné

Škola stanovuje výši minimálního školného, ale skutečnou částku pro každý školní rok si určují zákonní zástupci sami. Platbou školného nad minimální částku tak mohou školu finančně podpořit a umožnit její další rozvoj. Z tohoto důvodu je zásadní, aby rodiče, kteří mohou platit vyšší částku, tak učinili. Čím více rodin bude platit vyšší než minimální školné, tím nižší může minimální školné být.

Celá koncepce dobrovolné výše školného je postavená na naší snaze být prosociální a našem přesvědčení, že o naši školu mají zájem rodiče, kteří si uvědomují důležitost výchovy a vzdělání, a proto chtějí školu podpořit také finančně.

Potřebnou výši dnes představuje částka 2000 Kč měsíčně, tj. 24 tisíc Kč ročně průměrně za žáka. V posledních letech platila vyšší než minimální školné zhruba polovina rodičů, proto jsme opakovaně doporučovali výši dobrovolného školného okolo 36 tisíc Kč ročně. Kdyby polovina rodin zaplatila tuto částku a druhá polovina minimální školné, nepotřebovali bychom minimální školné navyšovat. To se však nestalo. Jen malá část rodin se zavázala platit ročně více než 24 tisíc Kč.

Proto budeme minimální školné postupně zvyšovat právě na úroveň 24 tisíc Kč. Tato částka je stále nižší, než co by škola ideálně potřebovala, umožňuje ale pokrýt nezbytné náklady a umožní i její rozvoj.

K cílové částce chceme dojít ve školním roce 2023/24. Konkrétní navýšení bude vždy vycházet z aktuální situace, např. ve školním roce 2020/21 jsme stanovili minimální školné 14 400 Kč ročně oproti plánovaným 17 000Kč z důvodu koronavirové krize.

Aktuální plán navyšování minimálního školného:

 • 2020/2021 –      1 440 Kč měsíčně, tj. 14 400 Kč ročně
 • 2021/2022 –      1 740 Kč měsíčně, tj. 17 400 Kč ročně
 • 2022/2023 –      2 100 Kč měsíčně, tj. 21 000 Kč ročně
 • 2023/2024 –      2 400 Kč měsíčně, tj. 24 000 Kč ročně

Uvědomujeme si, že zvyšování školného se může dotknout některých rodin. Proto zároveň s tím zavádíme některá opatření, kterými se snažíme dopady zvyšování školného zmírnit.

Školné se v tomto školním roce platí v 10 rovnoměrných měsíčních splátkách od září do června, které jsou splatné vždy k poslednímu dni daného měsíce. Splátky školného mohou být po dohodě stran placeny hromadně na delší období dopředu. Poplatek Asociaci waldorfských škol ČR je od tohoto školního roku už zahrnut ve školném, neplatí se zvlášť.

Školné může být zaplaceno následující formou:

 • měsíčně – 10% od září do června  
 • pololetně – 50% v září a únoru   
 • celých – 100% v září

Platby se platí na účet školy č. 2900447317/2010, variabilní symbol je číslo smlouvy o vzdělávání, do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte a účel platby (školné).

Omezení dalších plateb v průběhu školního roku

Součástí školného nově bude příspěvek na Asociaci waldorfských škol 300 Kč ročně, který jsme dosud vybíraly zvlášť. Do budoucna plánujeme do školného postupně zahrnout i další část plateb, které nyní rodiče platí vedle školného, např. sešity, pomůcky na výtvarnou výchovu a další.

Snížení minimálního školného u sourozenců

Od září 2020 škola snižuje minimální školné u mladších sourozenců: u druhého dítěte ve škole je minimální školné 50 %, u třetího a dalšího dítěte je minimální školné nulové.

Snížení se vztahuje na sourozence, kteří souběžně plní základní školní docházku na naší škole. Chceme tím pomoci rodičům více dětí, jejichž příjem neumožňuje platit ani minimální školné za všechny děti. Zároveň však zůstává zachován institut dobrovolného školného. Chtěli bychom zároveň požádat, aby rodiny, které si to mohou dovolit, i nadále platily navýšené školné.

Sociální stipendium

Od školního roku 2020/21 zavádíme stipendijní program, určený pro nově nastupující žáky 1. třídy. Stipendium je určeno na úhradu minimálního školného ve výši 50 nebo 100 % na jednoho žáka.

 • Termín spuštění přijímání žádostí o stipendium bude zveřejněn na stránkách školy společně s informacemi o zápisech do první třídy.
 • Žádat o stipendium musí zákonný zástupce emailem nejdéle do 31. 8. na vedení školy: vedeni@skoladobromysl.cz . Součástí žádosti je čestné prohlášení o potřebě finanční podpory a motivační dopis.
 • O přiznání stipendia rozhoduje škola podle pořadí přijetí žádosti.
 • Celková výše prostředků na stipendia odpovídá dvojnásobku ročního minimálního školného na jednu třídu. Částka může být rozdělena ve třídě nejvýše mezi 4 žadatele.
 • Stipendium se přiznává na celou dobu školní docházky.
 • Udržení stipendia pro další roky je podmíněno aktivní spoluprací zákonných zástupců se školou, např. účastí na třídních schůzkách, brigádách, zapojením do pracovních skupin, uhrazenými pohledávkami vůči škole (obědy, družina, kroužky).

Sociální fond

Sociální fond je určen pro stávající žáky školy k překlenutí dočasných finančních problémů rodiny. Může být použit na úhradu školného, ale i školních akcí, pomůcek, kroužků a družiny. Sociální fond není určen na úhradu stravného.

 • Žádost o podporu zasílá zákonný zástupce na vedení školy mailem na adresu: vedeni@skoladobromysl.cz. Je možno ji podat po dobu celého školního roku.
 • Žádost musí obsahovat: požadovanou částku, období, účel, odůvodnění. Žádost může zároveň obsahovat nabídku protislužby, např. práce ve škole.
 • O žádosti rozhoduje vedení školy ve spolupráci s třídním učitelem, případně vedoucí vychovatelkou do čtrnácti dnů od podání žádosti.
 • Žádostem může být vyhověno jen do výše prostředků v sociálním fondu.

Sociální fond je plněn z darů rodičů a příznivců školy. Škola se zavazuje, že každý rok bude do sociálního fondu přispívat 3 % z částky školného vybraného nad minimální výši, nejméně však 20 tisíc.

Číslo bankovního účtu sociálního fondu, na který můžete posílat své dobrovolné příspěvky: 2801798111/2010.

Jsme přesvědčeni, že změny v koncepci školného umožní vzdělávání dětí všech rodičů, kteří o naši školu opravdu stojí, a škole přinesou lepší a stabilnější finanční zabezpečení.

 Vedení školy

WZŠ Dobromysl