Školní družina

Při základní škole fungují ranní družina, čtyři oddělení odpolední družiny a školní klub.

Hlavním posláním školní družiny (ŠD) je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí děti ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet jejich kreativní a pohybový potenciál.

Žáci mohou navštěvovat různé zájmové kroužky, trávit čas mezi 14.00 a 15.30 venku na zahradě nebo na procházce.

Školní klub (ŠK) je určen žákům 5. – 9. tříd v době volných hodin a po výuce. Nabízí jim možnost pobývat s dohledem v prostorách školy.

Během polední přestávky mohou žáci klub navštěvovat zdarma. Klub poskytuje návštěvníkům zázemí k relaxaci, volné činnosti, dokončování školních úkolů a je vybaven stolními hrami. Vnitřní řád ŠD a ŠK stanovuje základní pravidla pro vzájemné vztahy mezi žáky, pracovníky školy a zákonnými zástupci.

Každé jednání probíhá na základě slušného chování zúčastněných stran se snahou vyhovět žádosti, pokud je to možné pro druhou stranu. Vzájemná úcta, respekt, pochopení, stejně jako znalost práv a povinností jednotlivých stran a snaha o hledání společného řešení jsou základem vztahů i jednání.

Vnitřní řád ŠD a ŠK najdete zde  nebo je k nahlédnutí u vychovatelů.

Provoz:

Ranní družinapo-pá07.00 – 08.10
Odpolední družinapo – čt

 

12.30 – 16.30

 

11.30 – 16.00

Ranní klubpo – pá07.30 – 08.10
Klubpo – pá12.30 – 15.30

Zahájení odpolední činnosti ŠD a klubu plynule navazuje na ukončení výuky.

Po 15:30 hodině většina žáků odchází domů nebo do zájmových kroužků, ostatní se přemístí do určené třídy, kde při spontánních aktivitách vyčkají odchodu ze ŠD. S dětmi se loučíme nejpozději v 16.30 hodin (pá 16.00).

Vycházky ŠD: 

1.       oddělení

PO-ČT14:00 -15:00

2.       oddělení

PO,ÚT,ČT

 

ST

 14:00-15:00

 

14:00-15:30

3.- 4. oddělení

ST14:00-15:00

V pátek děti na procházky nebudou chodit, abychom umožnili rodičům, kteří s dětmi odjíždí, jejich brzké vyzvedávání.

Prosíme, vyzvedávejte si své děti mimo čas vycházky.

V tomto školním roce začneme s dětmi při procházkách pravidelně využívat MHD, prosíme Vás o rychlé zřízení plzeňské karty, pokud ji Vaše dítě ještě nemá. Pokud Vaše děti plzeňskou kartu již mají zřízenou, je nutná aktivace tarifu, aby mohly jezdit MHD zdarma:
http://www.pmdp.cz/jizdne/slevy-z-jizdneho/

Jednotlivá oddělení                                                NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA !

Vedoucí vychovatelka ŠD a ŠKAlena Maturová773 526 392   (denně 7:00 -18:00)
1. oddělení (1. třída)Adriana Kotoučová773 526 352
2. oddělení (2. třída)Jana Sadílková725 906 047
3. oddělení (3. třída)Jiřina Panošková702 185 134
4. oddělení (4. třída)Filip Kuthan773 528 093
Klub (5. – 9. třída)Stanislava Bošková

 

Jana Žižkovská

Alena Maturová

775 906 046   (ranní 7:30 -8:10)

 

725 906 046   (odpolední)

773 526 392   (odpolední)

Platba za zájmové vzdělávání (ŠD/ŠK):

docházka 3 a více dní v týdnu2000 Kč ročně
docházka 2 dny v týdnu1500 Kč ročně
docházka 1 den v týdnu1200 Kč ročně
docházka pouze do ranní družiny1000 Kč ročně

Platba je splatná do 25. září jednorázově na celý školní rok, v případě přijetí účastníka do ŠD, ŠK po tomto termínu je platba splatná do 15 dní ode dne přijetí. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy u Fio banky, č.ú. 2900447317/2010. Jako variabilní symbol se uvádí evidenční číslo žáka nebo do zprávy pro příjemce napište: jméno žáka, platba za ŠD nebo klub.

Seznam potřeb do družiny:

 • vhodné oblečení na ven – starší, pohodlné oblečení, vycházkové boty, pláštěnky nebo nepromokavé bundy (u mladších dětí i kalhoty), pokrývka hlavy
 • tepláky a tričko na převlečení do družiny
 • děti vybavte každý den dostatkem jídla a pití
 • papírové utěrky, ubrousky/kapesníky (v krabičce)

Náhradní oblečení si mohou děti nechávat v šatně. Prosím, označte tašku s věcmi zřetelně jménem dítěte.

Odchody a omlouvání dětí

Po přihlášení žáka do družiny je jeho docházka povinná a neúčast je nutno písemně omluvit. Postačí, když je dítě omluveno u třídní učitelky/učitele, ta/ten informaci vychovatelce/vychovateli předá.

Jakoukoli změnu (např. pokud dítě odchází z družiny / klubu samo v jiný čas než je na přihlášce, vyzvedává jej jiná osoba než ta, která je uvedena na přihlášce, je potřeba oznámit vychovatelce/vychovateli vždy písemnou formou.

Žádanku je nutné napsat některým z následujících způsobů:

 • do sešitu na nástěnce,
 • SMS zprávou
 • Využít určený formulář ke stažení zde .

Napsaná žádanka musí obsahovat následující údaje:

 • jméno žáka
 • datum + čas odchodu
 • Váš podpis.

Bez těchto náležitostí není možné žáka uvolnit.

Vyzvedávání dětí

Rodiče (pověřené osoby) mohou děti vyzvedávat ihned po vyučování, po obědě nebo po návratu z vycházky (dle údajů vyplněných v přihlášce).

Rodiče dětí z první třídy žádáme, aby své děti vyzvedli nejpozději po jejich návratu z vycházky v 15.00 -15.30. Pro děti je začátek školní docházky náročným životním obdobím a potřebují naše pochopení a péči. Z tohoto důvodu dětem z první třídy nenabízíme v průběhu prvního pololetí zájmové kroužky.

Prosíme, vyzvedávejte si své děti do konce provozní doby, tj. do 16.30 (v pátek do 16.00). V případě pozdního vyzvednutí s Vámi bude sepsán záznam o pozdním vyzvednutí ze ŠD. Při opakovaném pozdním vyzvedávání může ředitelka školy rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD.

Telefonování

Pro užívání mobilních telefonů (případně dalších el. přístrojů) žáky v době pobytu ve družině/klubu platí stejná pravidla jako po dobu výuky.

Žáci mobilní telefony používat nesmí a mají je uschované ve svých aktovkách.    Ve výjimečných případech jej mohou použít po dohodě s vychovateli.

Prosíme rodiče, aby i oni respektovali zákaz využívání mobilních telefonů v celém areálu školy.

Dále Vás žádáme o dodržování zákazu telefonování vychovatelům ŠD/ŠK po dobu jejich přímé vzdělávací nebo výchovné práce. Vychovatelé se Vám opravdu nemohou věnovat, neboť svou plnou pozornost věnují dětem.

Výjimkou jsou situace, kdy vychovatel/rodič potřebuje zavolat pomoc nebo sdělit neodkladnou informaci. Telefon tedy slouží k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu venku. V případně potřeby dořešit nejasnosti při příchodech a odchodech dětí do školní družiny využijte raději SMS zprávy.

Pro rozhovor s vychovatelem/vychovatelkou využijte časové možnosti, které Vám nabídnou.

Práva zákonných zástupců žáků

Podle potřeby a zájmu můžou zákonní zástupci dětí oddělení ŠD/ŠK po předešlé domluvě navštívit.

Písemně nebo ústně mohou komunikovat s vedoucí vychovatelkou i kmenovou vychovatelkou svého dítěte/dětí.

Náměty, dotazy či případné připomínky na postup zaměstnance školy vůči jejich dítěti/dětem je třeba projednat nejprve se zaměstnancem, kterého se bezprostředně týkají.

V případě stížností je při jednání nutné dodržovat následující pořadí:

 1. vychovatel/vychovatelka
 2. vedoucí vychovatelka
 3. vedení školy
 4. školská rada

Další Vaše dotazy ohledně chodu školní družiny a klubu Vám rádi zodpovíme osobně nebo e-mailem:

Těšíme se na osobní setkávání v průběhu školního roku s Vámi i Vašimi dětmi.

Vychovatelé školní družiny a školního klubu.

Družina 1.odd.
Družina 1.odd.
Družina 1.odd.
Družina 2.odd.
Družina 2.odd.