Školní družina

Při základní škole fungují ranní družina, čtyři oddělení odpolední družiny a školní klub.

Hlavním posláním školní družiny (ŠD) je poskytování bezpečného prostoru pro volnou hru, zabezpečení zájmové činnosti a relaxace žáků.

Školní klub (ŠK) je určen žákům 5. – 9. tříd v době volných hodin a po výuce. Klub poskytuje žákům zázemí k relaxaci, volné činnosti, dokončování školních úkolů a je vybaven stolními hrami.

Vnitřní řád ŠD a ŠK stanovuje základní pravidla pro vzájemné vztahy mezi žáky, pracovníky školy a zákonnými zástupci.

Vnitřní řád ŠD a ŠK najdete zde  nebo je k nahlédnutí u vychovatelů.

Provoz

Zahájení odpolední činnosti ŠD a ŠK plynule navazuje na ukončení výuky.

Družina pro 1. a 2. třídu:

ranní družinapo – pá07.00 – 08.10 (prostor družiny 3)
odpolední družinapo – čt
12:10 – 16:30
12:10 – 16:00

Družina pro 3. třídu:

ranní družinapo – pá07.00 – 08.10 (prostor družiny 3)
odpolední družinapo – čt
13:05 – 16:30
13:05 – 16:00

Družina pro 4. třídu:

ranní družinapo – pá07.00 – 08.10 (prostor družiny 3)
odpolední družinapo, út, st
čt
13:05 – 16:30
13:05 – 15:00
13:05 – 16:00

Klub pro 5 až 9.třídu:

ranní klubpo – pá07.30 – 08.10
odpolední klubpo, út, st
čt
12:30 – 15:30
12:10 – 15:30
12:10 – 15:00

Každé oddělení má vlastní týdenní rytmus činností.

Při procházkách využíváme MHD, je proto nutné zřízení plzeňské karty. Prosíme, vyzvedávejte si své děti mimo čas vycházky.

Jednotlivá oddělení                                             

Vedoucí vychovatelka ŠD a ŠKVladimíra Zieglerová702 185 134 (denně 8:00 -16:00)
1. oddělení (1. třída)Adriana Kotoučová773 526 352
2. oddělení (2. třída)Vladimíra Zieglerová702 185 134
3. oddělení (3. třída)Magdalena Borovková773 528 093
4. oddělení (4. třída)Alena Hrůzová, Silvie Kubová725 906 047
klubMartina Tolarová, Alena Maturová725 906 046

Platba za zájmové vzdělávání (ŠD/ŠK)

docházka 3 a více dní v týdnu2000 Kč ročně
docházka 2 dny v týdnu1500 Kč ročně
docházka 1 den v týdnu1200 Kč ročně
docházka pouze do ranní družiny1000 Kč ročně

Platba je splatná jednorázově celá společně s první splátkou školného, tj do 15. září, v případě prvňáčků a nových přestupů je platba splatná do 30 dní ode dne přijetí. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy u Fio banky, č.ú. 2900447317/2010. Jako variabilní symbol se uvádí evidenční číslo žáka nebo do zprávy pro příjemce napište: jméno žáka, platba za ŠD nebo klub.

Seznam potřeb do družiny

vhodné oblečení na ven – starší, pohodlné oblečení, vycházkové boty, holinky, pláštěnka nebo nepromokavé bundy (u mladších dětí i kalhoty), pokrývka hlavy

náhradní kalhoty/tepláky a tričko na převlečení

děti vybavte každý den dostatkem jídla a pití

papírové utěrky, ubrousky/kapesníky (v krabičce)

Odchody a omlouvání dětí

Po přihlášení žáka do družiny je jeho docházka povinná a neúčast je nutno omluvit. Postačí, když je dítě omluveno u třídní učitelky/učitele, ta/ten informaci vychovatelce/vychovateli předá.

Jakoukoli změnu (např. pokud dítě odchází z družiny / klubu samo v jiný čas než je na přihlášce, vyzvedává jej jiná osoba než ta, která je uvedena na přihlášce) je potřeba oznámit vychovatelce/vychovateli vždy písemnou formou.

Změnu ve vyzvedávání dítěte oproti přihlášce (jiná osoba, jiný čas) je nutné oznámit písemně:

  • SMS zprávou
  • Zprávou v ŽK
  • Vyplněním formuláře ke stažení zde .

Napsaná žádanka musí obsahovat následující údaje: jméno žáka, datum + čas odchodu, Váš podpis.

Bez těchto náležitostí není možné žáka uvolnit.

Vyzvedávání dětí

Rodiče (pověřené osoby) mohou děti vyzvedávat ihned po vyučování, po obědě nebo po návratu z vycházky (dle údajů vyplněných v přihlášce).

Rodiče dětí z první třídy prosíme, aby své děti vyzvedli nejpozději v -15.30. Pro děti je začátek školní docházky náročným životním obdobím a potřebují naše pochopení a péči. Z tohoto důvodu dětem z první třídy nenabízíme v průběhu prvního pololetí zájmové kroužky.

Vyzvedávejte si své děti do konce provozní doby, tj. do 16.30 (v pátek do 16.00). V případě pozdního vyzvednutí s Vámi bude sepsán záznam o pozdním vyzvednutí ze ŠD. Při opakovaném pozdním vyzvedávání může ředitelka školy rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD.

Telefonování

Pro užívání mobilních telefonů (případně dalších el. přístrojů) žáky v době pobytu ve družině/klubu platí stejná pravidla jako po dobu výuky.

Žáci mobilní telefony používat nesmí a mají je uschované ve svých aktovkách. Ve výjimečných případech jej mohou použít po dohodě s vychovateli.

Prosíme rodiče, aby i oni respektovali zákaz využívání mobilních telefonů v celém areálu školy.

Dále Vás žádáme o dodržování zákazu telefonování vychovatelům ŠD/ŠK po dobu jejich přímé vzdělávací nebo výchovné práce. Vychovatelé se Vám opravdu nemohou věnovat, neboť svou plnou pozornost věnují dětem.

Výjimkou jsou situace, kdy vychovatel/rodič potřebuje zavolat pomoc nebo sdělit neodkladnou informaci. Telefon tedy slouží k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu venku. V případně potřeby dořešit nejasnosti při příchodech a odchodech dětí do školní družiny využijte raději SMS zprávy.

Pro rozhovor s vychovatelem/vychovatelkou využijte časové možnosti, které Vám nabídnou.

Práva zákonných zástupců žáků

Podle potřeby a zájmu můžou zákonní zástupci dětí oddělení ŠD/ŠK po předešlé domluvě navštívit.

Písemně nebo ústně mohou komunikovat s vedoucí vychovatelkou i kmenovou vychovatelkou svého dítěte/dětí.

Náměty, dotazy či případné připomínky na postup zaměstnance školy vůči jejich dítěti/dětem je třeba projednat nejprve se zaměstnancem, kterého se bezprostředně týkají.

V případě stížností je při jednání nutné dodržovat následující pořadí:

vychovatel/vychovatelka

vedoucí vychovatelka

vedení školy

školská rada

Další Vaše dotazy ohledně chodu školní družiny a klubu Vám rádi zodpovíme osobně nebo e-mailem: druzina@skoladobromysl.cz

Těšíme se na osobní setkávání v průběhu školního roku s Vámi i Vašimi dětmi.

Vychovatelé školní družiny a školního klubu.