Školní družina

POZOR! DRUŽINA MÁ VLASTNÍ VCHOD Z NÁMĚSTÍ.

Při základní škole fungují ranní družina, čtyři oddělení odpolední družiny a školní klub.

Hlavním posláním školní družiny (ŠD) je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí děti ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet jejich kreativní a pohybový potenciál.

Žáci mohou navštěvovat různé zájmové kroužky, trávit čas mezi 14.00 a 15.30 venku na zahradě nebo na procházce.

Školní klub (ŠK) je určen žákům 5. – 9. tříd v době volných hodin a po výuce. Nabízí jim možnost pobývat s dohledem v prostorách školy.

Během polední přestávky mohou žáci klub navštěvovat zdarma. Klub poskytuje návštěvníkům zázemí k relaxaci, volné činnosti, dokončování školních úkolů a je vybaven stolními hrami. Vnitřní řád ŠD a ŠK stanovuje základní pravidla pro vzájemné vztahy mezi žáky, pracovníky školy a zákonnými zástupci.

Každé jednání probíhá na základě slušného chování zúčastněných stran se snahou vyhovět žádosti, pokud je to možné pro druhou stranu. Vzájemná úcta, respekt, pochopení, stejně jako znalost práv a povinností jednotlivých stran a snaha o hledání společného řešení jsou základem vztahů i jednání.

Vnitřní řád ŠD a ŠK najdete zde  nebo je k nahlédnutí u vychovatelů.

Provoz:

Ranní družinapo-pá07.00 – 08.10
Odpolední družinapo – čt

 

12.30 – 16.30

 

11.30 – 16.00

Ranní klubpo – pá07.30 – 08.10
Klubpo – pá12.30 – 15.30

Zahájení odpolední činnosti ŠD a klubu plynule navazuje na ukončení výuky.

Po 15:30 hodině většina žáků odchází domů nebo do zájmových kroužků, ostatní se přemístí do určené třídy, kde při spontánních aktivitách vyčkají odchodu ze ŠD. S dětmi se loučíme nejpozději v 16.30 hodin (pá 16.00).

Vycházky ŠD: 

1.       oddělení

PO, ÚT, ČT, PÁ

ST
13:30 -15:00

13:30 -15:30

2.       oddělení

PO, ÚT, ČT, PÁ

ST
13:30 -15:00

13:30 -15:30

3.- 4. oddělení

PO, ÚT, ČT, PÁ

ST
13:30 -15:00

13:30 -15:30

V pátek děti na procházky nebudou chodit, abychom umožnili rodičům, kteří s dětmi odjíždí, jejich brzké vyzvedávání.

Prosíme, vyzvedávejte si své děti mimo čas vycházky.

V tomto školním roce začneme s dětmi při procházkách pravidelně využívat MHD, prosíme Vás o rychlé zřízení plzeňské karty, pokud ji Vaše dítě ještě nemá. Pokud Vaše děti plzeňskou kartu již mají zřízenou, je nutná aktivace tarifu, aby mohly jezdit MHD zdarma:
http://www.pmdp.cz/jizdne/slevy-z-jizdneho/

Jednotlivá oddělení                                             

Vedoucí vychovatelka ŠD a ŠKVladimíra Zieglerová702 185 134   (denně 7:00 -18:00)
1. oddělení (1. třída)Vladimíra Zieglerová 702 185 134
2. oddělení (2. třída)Magdalena Borovková 773 528 093
3. oddělení (3. třída)Adriana Kotoučová 773 526 352
4. oddělení (4. třída)Alena Maturová 725 906 047
klubMartina Tolarová725 906 046

Platba za zájmové vzdělávání (ŠD/ŠK):

docházka 3 a více dní v týdnu2000 Kč ročně
docházka 2 dny v týdnu1500 Kč ročně
docházka 1 den v týdnu1200 Kč ročně
docházka pouze do ranní družiny1000 Kč ročně

Platba je splatná jednorázově celá společně s první splátkou školného, tj do 15. září , v případě prvňáčků a nových přestupů je platba splatná do 30 dní ode dne přijetí. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy u Fio banky, č.ú. 2900447317/2010. Jako variabilní symbol se uvádí evidenční číslo žáka nebo do zprávy pro příjemce napište: jméno žáka, platba za ŠD nebo klub.

Seznam potřeb do družiny:

 • vhodné oblečení na ven – starší, pohodlné oblečení, vycházkové boty, pláštěnky nebo nepromokavé bundy (u mladších dětí i kalhoty), pokrývka hlavy
 • tepláky a tričko na převlečení do družiny
 • děti vybavte každý den dostatkem jídla a pití
 • papírové utěrky, ubrousky/kapesníky (v krabičce)

Náhradní oblečení si mohou děti nechávat v šatně. Prosím, označte tašku s věcmi zřetelně jménem dítěte.

Odchody a omlouvání dětí

Po přihlášení žáka do družiny je jeho docházka povinná a neúčast je nutno písemně omluvit. Postačí, když je dítě omluveno u třídní učitelky/učitele, ta/ten informaci vychovatelce/vychovateli předá.

Jakoukoli změnu (např. pokud dítě odchází z družiny / klubu samo v jiný čas než je na přihlášce, vyzvedává jej jiná osoba než ta, která je uvedena na přihlášce, je potřeba oznámit vychovatelce/vychovateli vždy písemnou formou.

Žádanku je nutné napsat některým z následujících způsobů:

 • do sešitu na nástěnce,
 • SMS zprávou
 • Využít určený formulář ke stažení zde .

Napsaná žádanka musí obsahovat následující údaje:

 • jméno žáka
 • datum + čas odchodu
 • Váš podpis.

Bez těchto náležitostí není možné žáka uvolnit.

Vyzvedávání dětí

Rodiče (pověřené osoby) mohou děti vyzvedávat ihned po vyučování, po obědě nebo po návratu z vycházky (dle údajů vyplněných v přihlášce).

Rodiče dětí z první třídy žádáme, aby své děti vyzvedli nejpozději po jejich návratu z vycházky v 15.00 -15.30. Pro děti je začátek školní docházky náročným životním obdobím a potřebují naše pochopení a péči. Z tohoto důvodu dětem z první třídy nenabízíme v průběhu prvního pololetí zájmové kroužky.

Prosíme, vyzvedávejte si své děti do konce provozní doby, tj. do 16.30 (v pátek do 16.00). V případě pozdního vyzvednutí s Vámi bude sepsán záznam o pozdním vyzvednutí ze ŠD. Při opakovaném pozdním vyzvedávání může ředitelka školy rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD.

Telefonování

Pro užívání mobilních telefonů (případně dalších el. přístrojů) žáky v době pobytu ve družině/klubu platí stejná pravidla jako po dobu výuky.

Žáci mobilní telefony používat nesmí a mají je uschované ve svých aktovkách.    Ve výjimečných případech jej mohou použít po dohodě s vychovateli.

Prosíme rodiče, aby i oni respektovali zákaz využívání mobilních telefonů v celém areálu školy.

Dále Vás žádáme o dodržování zákazu telefonování vychovatelům ŠD/ŠK po dobu jejich přímé vzdělávací nebo výchovné práce. Vychovatelé se Vám opravdu nemohou věnovat, neboť svou plnou pozornost věnují dětem.

Výjimkou jsou situace, kdy vychovatel/rodič potřebuje zavolat pomoc nebo sdělit neodkladnou informaci. Telefon tedy slouží k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu venku. V případně potřeby dořešit nejasnosti při příchodech a odchodech dětí do školní družiny využijte raději SMS zprávy.

Pro rozhovor s vychovatelem/vychovatelkou využijte časové možnosti, které Vám nabídnou.

Práva zákonných zástupců žáků

Podle potřeby a zájmu můžou zákonní zástupci dětí oddělení ŠD/ŠK po předešlé domluvě navštívit.

Písemně nebo ústně mohou komunikovat s vedoucí vychovatelkou i kmenovou vychovatelkou svého dítěte/dětí.

Náměty, dotazy či případné připomínky na postup zaměstnance školy vůči jejich dítěti/dětem je třeba projednat nejprve se zaměstnancem, kterého se bezprostředně týkají.

V případě stížností je při jednání nutné dodržovat následující pořadí:

 1. vychovatel/vychovatelka
 2. vedoucí vychovatelka
 3. vedení školy
 4. školská rada

Další Vaše dotazy ohledně chodu školní družiny a klubu Vám rádi zodpovíme osobně nebo e-mailem: druzina@skoladobromysl.cz

Těšíme se na osobní setkávání v průběhu školního roku s Vámi i Vašimi dětmi.

Vychovatelé školní družiny a školního klubu.