Časté otázky

Dříve než začnete hledat odpovědi zde, navrhujeme Vám přečíst si následující články na webech Asociace waldorfských škol a některých dalších organizací, které podávají základní úvod a odpovídají na nejčastější obecné dotazy ohledně waldorfské pedagogiky a jsou přehledným uvedením do tématu:

Obecné otázky a odpovědi proto budeme směřovat tam, odkaz doplníme, jakmile budou stránky připravené. Pokud máte další otázky, můžete je směrovat na emailovou adresu dotazy@skoladobromysl.cz

Následující otázky na této stránce jsou proto směrovány konkrétně na naši školu.

1. Jste soukromá škola – proč? Nebylo by výhodnější být příspěvková organizace jako jiné waldorfské školy?

Cesta soukromé školy byla v podstatě nutnost. Většina waldorfských škol v ČR vznikala v 90. letech minulého století, od té doby se mnoho věcí zpřísnilo a dnes je ochota měst zřizovat jakékoli alternativní organizace víceméně nulová. Kromě toho většina waldorfských škol ve světě jsou čistě soukromé subjekty, zřizované a řízené defakto společně spolkem rodičů a kolegiem učitelů. Model, kdy je ředitel školy podřízen jednotlivci nebo malé skupině, které nemají stejné zájmy jako škola, hrozí deformací vztahů rodičů a školy – to se týká jak formy příspěvkových organizací zřizovaných veřejnou správou, tak formy obchodních společností, kde je obdobný princip, jen městskou radu nahrazuje majitel. Proto nám forma obecně prospěšné společnosti, která vlastně patří sama sobě, přijde ideální. Ostatně nejsme sami, stejnou cestou šly i České Budějovice a Karlovy Vary.

2. Jak vysoké je u vás školné? Budeme si školu moci dovolit?

Aktuální informace ohledně školného naleznete ZDE.

K tomu je nutné vysvětlení okolností. Ačkoli ministerstvo školství tvrdí, že soukromé školy získávají stejné prostředky jako ty zřizované státem nebo územní samosprávou, není tomu tak. Je pravda, že oba typy škol (veřejná i soukromá) dostávají peníze na dítě/žáka/studenta, kde výše normativu na žáka soukromé školy je o něco vyšší než u veřejné školy. Nicméně u veřejných škol činí poměrně významnou část příjmu i příspěvek od zřizovatele, kterým je typicky město nebo kraj.  Z tohoto příspěvku platí veřejné školy svůj provoz, platy nepedagogických pracovníků, přispívají na obědy žáků. Zřizovatel také poskytuje školám budovy, které opravuje a rekonstruuje. Tento provozní příspěvek soukromé školy nedostávají, musí jej nahradit školným. Nemluvě o snaze některých politiků na snižování vyplácené výše normativů pro soukromé školy.

Při zvyšujících se provozních nákladech  i průměrných mzdách se vybírání školného bohužel nevyhneme. Abychom mohli udržet jeho výši prosociální a nestali se školou pouze pro bohaté, rozhodli jsme se pro koncept minimálního školného s dobrovolným navýšením.

Škola stanovuje každý rok minimální výši školného, která je závaznou spodní hranicí. Minimální školné umožní zajistit základní provoz školy bez ohrožení kvality výuky, neumožňuje ale další rozvoj. Pokud chcete a můžete škole pomoci rozvíjet se, zvolíte si vyšší školné sami tak, abyste jej zvládli platit. Tím nám pomůžete s rozvojem školy, s nákupem dražších pomůcek a vybavení. Podpoříte tím také další vzdělávání pedagogů a jejich odměňování, které je zatím stále pod úrovní platů ve veřejném školství. V neposlední řadě tím umožníte, aby škola mohla sem tam podpořit rodiny, které jsou v tíživé životní situaci.

V současné chvíli (školní rok 2019/20) je minimální roční školné 13 tisíc Kč, tedy 1300 Kč měsíčně po dobu 10 měsíců. Tato částka umožní zajistit základní provoz školy.

Podíl rodin, které se zavázaly k vyššímu než minimálnímu školnému vytrvale stoupá, stejně jako čáska dobrovolně navýšeného školného. V roce 2019/20 platí vyšší než minimální školné téměř dvě třetiny rodin – děkujeme!

Bohužel, kvůli výraznému růstu cen na trhu i kvůli růstu platů ve školství, které se neodrazily v růstu normativu na žáka už nyní víme, že v nejbližších letech budeme nuceni minimální školné významně zvyšovat. Minimální školné plánujeme v následujících 3 letech postupně zvyšovat o cca 30% ročně až na cílových 24 tisíc ročně.

3. Není vaše škola nějaký experiment?

Rozhodně nejde o experiment. Z pedagogického pohledu se opíráme o zkušenosti waldorfských i jiných škol v Česku i zahraničí, některé téměř stoleté, vždyť základní myšlenky waldorfské pedagogiky vycházejí z díla J. A. Komenského. Máme dostatečný počet kvalitních a kvalifikovaných pedagogů, aby byla plně zajištěna výuka všech 9 tříd.

Z organizačního hlediska jde opět o ověřenou cestu – stejnou cestou šly i waldorfské školy v Českých Budějovicích (2008) a Karlových Varech (2011), se kterými jsme v úzkém kontaktu a spolupracujeme. V České republice existuje mnoho dalších soukromých škol, které mají jako my formu obecně prospěšné společnosti a snaží se udržet prosociální školné.

Z ekonomického hlediska jsou suverénně nejvyšší položkou rozpočtu mzdové výdaje, které tvoří více jak 80% rozpočtu. Budovu máme vypůjčenou od města  Plzně jen za ceny energií a nákladů za údržbu a opravy, které činí dalších cca 5%. Zbytek rozpočtu tvoří provozní náklady školy. Rozpočet je nastaven velmi úsporně, abychom byli schopni udržet princip minimálního školného. Kromě dobrovolně navýšeného školného sháníme i jiné zdroje financování, např. průběžně pracujeme na získávání sponzorských darů, využívání jiných než státních dotací atd. Díky tomu jsme schopni se občas pustit i do větších rozvojových projektů. S hledáním zdrojů nám významně pomáhá spolek rodičů.

4. Slyšel(a) jsem, že ve waldorfských školách má rodič výrazně víc práce, je to pravda? Bude to tak i u vás?

Rodič, kterému jeho dítě není lhostejné a zajímá se o něj, s ním i bez waldorfské školy stráví velké množství času – ne proto, že musí, ale protože chce. Takové rodiče waldorfská škola příliš nezatíží, spíše jim dá prostor a příležitost se se svým dítětem potkávat i jinak než dosud.

Na rodiče, kteří mají představu, že dítě ráno odloží do školy a večer si ho vyzvednou z kroužku či družiny budeme mít z jejich pohledu asi skutečně vyšší požadavky než tradiční škola. Častější jsou i třídní schůzky (každé 1-2 měsíce). V některých ročnících se třídy pouští do projektů, které budou od rodičů vyžadovat výraznější nasazení. Patří mezi ně např. tvorba čítanky na začátku 2. třídy nebo ročníkové práce v 8. a 9. třídě.

Častější jsou třídní a školní akce, na kterých jsou rodiče vítáni. Je také běžné, že rodiče ze třídy začnou sami pro sebe a pro své děti organizovat další společné akce, např. lyže, oslavu konce školního roku s táborákem atd. Rodiče se také mohou zapojit do práce v rodičovském spolku Waldorf Plzeň, který je jedním ze zakladatelů a škole pomáhá.

Ani tak to ale není nezvládnutelné.

5. Jsou zajištěny oba stupně základní školy ? Je možné k vám zapsat dítě i jindy než do 1. třídy? Co přestupy v průběhu školního roku?

Škola zajišťuje dětem plnou povinnou základní školní docházku na prvním i druhém stupni, tedy od 1. do 9. třídy. Zápis probíhá vždy do 1. třídy ve stanoveném termínu. Přestup do vyšší třídy vždy řešíme individuálně.

Více k problematice zápisů a přestupů najdete na této stránce.

6. Otevřeli jste základní školu. Co střední škola? Případně mateřská škola?

Do budoucna výhledově plánujeme otevření středního stupně, pravděpodobně v podobě lycea.  První možný termín otevření střední školy, o kterém aktuálně uvažujeme, je od září 2021, tedy pro absolventy součásné 8. třídy. Ministerstvo školství zápis nových středních škol výrazně omezuje, proto není možné pevně říct, kdy se podaří střední stupeň otevřít.

Co se mateřské školky týče, úzce spolupracujeme se Soukromou mateřskou školou Plzeň Božkov. Zároveň si myslíme, že minimálně ještě jedna plnohodnotná dobrá alternativní mateřská školka by Plzni slušela. Zatím není v našich silách věnovat se vedle základní školy ještě projektu školky a v budově školy nejsou ani dostatečné prostory. Velmi rádi však v rámci našich možností podpoříme aktivitu někoho jiného tímto směrem.

7. Je vaše škola vhodná pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami? Tělesným či mentálním hendikepem? Poruchami chování? Poruchami učení? Autistické děti? Hyperaktivní děti? Sociálně vyloučené děti?

Obecně je možné říci, že naše škola je pro tyto a další skupiny dětí (sociálně znevýhodněné, tělesně postižené, …) podobně vhodná – nebo podobně nevhodná, chcete-li – jako jakákoli jiná škola, která se nespecializuje na léčebnou pedagogiku.

Je pravda, že waldorfská pedagogika upřednostňuje pochopení principů před výkonem a že rychlost učiva upravuje potřebám dětí v daném věku. To by však podle nás mělo být normální pro výchovu všech dětí, nejen těch se speciálními potřebami.

Na druhou stranu waldorfská pedagogika předpokládá větší míru společné práce všech žáků a sociálního zapojování – především v nižších ročnících dělají děti více věcí spolu, např. se častěji drží za ruce, zpívají, hrají divadlo aj. Pro děti, které mají problém se sociálními interakcemi nebo které vyžadují silnou strukturu a řád (typicky např. při poruše autistického spektra) může být waldorfská škola paradoxně více stresujícím prostředím než tradiční škola.

Nezanedbatelnou otázkou je ekonomická stránka inkluze. Některé děti vyžadují asistenta, jiné zvláštní pomůcky, další bezbariérové vstupy. Sociálně slabé rodiny si nemohou dovolit platit školné v plné výši. Inkluze je tak podmíněna získáním finančních prostředků, které ji umožní. Záleží také na státní podpoře. Inkluzi proto můžeme realizovat jen do té míry, do jaké ji umožní rozpočet školy, případně mimořádné granty a dary .

Přes všechny překážky jsme přesvědčeni, že určitá míra inkluze je možná a vhodná, učí jak integrované dítě, tak i ostatní děti žít společně a přizpůsobovat se jeden druhému. Míru začlenění a prostředky je však vždy nutné volit tak, aby nebyla ohrožena výchova a výuka dětí a aby třída jako celek fungovala.

Problematické je začlenění dětí s poruchami chování a s narušeným vztahem k autoritám. Pro takové děti naše škola není vhodná.

Obecně platí, že rozhodující slovo o přijetí konkrétního žáka má kolegium učitelů v čele s třídním učitelem dané třídy. To se týká i dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

8. Umožňuje vaše škola v současné chvíli také přestupy dětí z jiných škol do vyšších tříd?

Ano – aktuálně jsou přestupy do všech tříd po dohodě otevřené, a to pro děti přicházející z jakýchkoliv škol (tedy nejen waldorfských!). Pokud máte o přestup svého dítěte zájem, kontaktujte prosím přímo kancelář školy – kancelar@skoladobromysl.cz

(další otázky budou doplňovány postupně)