Časté otázky

Dříve než začnete hledat odpovědi zde, navrhujeme Vám přečíst si následující články na webech Asociace waldorfských škol a některých dalších organizací, které podávají základní úvod a odpovídají na nejčastější obecné dotazy ohledně waldorfské pedagogiky a jsou přehledným uvedením do tématu:

Obecné otázky a odpovědi proto budeme směřovat tam, odkaz doplníme, jakmile budou stránky připravené. Pokud máte další otázky, můžete je směrovat na emailovou adresu

 

Následující otázky na této stránce jsou proto směrovány konkrétně na naši školu.

1. Jste soukromá škola – proč? Nebylo by výhodnější být příspěvková organizace jako jiné waldorfské školy?

Cesta soukromé školy byla v podstatě nutnost. Většina waldorfských škol v ČR vznikala v 90. letech minulého století, od té doby se mnoho věcí zpřísnilo a dnes je ochota měst zřizovat jakékoli alternativní organizace víceméně nulová. Kromě toho většina waldorfských škol ve světě jsou čistě soukromé subjekty, zřizované a řízené defakto společně spolkem rodičů a kolegiem učitelů. Model, kdy je ředitel školy podřízen jednotlivci nebo malé skupině, které nemají stejné zájmy jako škola, hrozí deformací vztahů rodičů a školy – to se týká jak formy příspěvkových organizací zřizovaných veřejnou správou, tak formy obchodních společností, kde je obdobný princip, jen městskou radu nahrazuje majitel. Proto nám forma obecně prospěšné společnosti, která vlastně patří sama sobě, přijde ideální. Ostatně nejsme sami, stejnou cestou šly i České Budějovice a Karlovy Vary.

2. Jak vysoké je u vás školné? Budeme si školu moci dovolit?

K tomu je nutné vysvětlení okolností. Ačkoli ministerstvo školství tvrdí, že soukromé školy získávají stejné prostředky jako ty zřizované státem nebo územní samosprávou, není tomu tak. Je pravda, že oba typy škol (veřejná i soukromá) dostávají peníze z tzv. normativu na dítě/žáka/studenta, kde jeho výše je zhruba srovnatelná. Nicméně u veřejných škol činí poměrně významnou část příjmu i příspěvek od zřizovatele, kterým je typicky město nebo kraj.  Nemluvě o tlacích některých politiků na snižování vyplácené výše normativů pro soukromé školy.

Proto pokud chceme udržet kvalitní výuku a zároveň mít nižší počet žáků ve třídách, placení školného se bohužel nevyhneme. Není však naším cílem být školou pro bohaté, proto se budeme snažit držet školné na minimální možné úrovni tak, aby to nemělo dopad na kvalitu výuky.

V současné chvíli předpokládáme, že se nám podaří minimální školné udržet na hranici 1000 Kč měsíčně. Tato částka umožní zajistit základní provoz školy.

Pokud se sami rozhodnete, že vzdělávání Vašich dětí v naší škole má vyšší hodnotu a chcete škole pomoci rozvíjet se, budeme rádi, pokud si výši školného stanovíte sami. Tím, že budete přispívat více, nám pomůžete s rozvojem školy a umožníte vzdělání těm, kdo jsou v problematické situaci a nemohou si dovolit platit plné školné.

3. Není to nějaký experiment? Je to vyzkoušené?

Nejde o experiment. Z pedagogického pohledu se opíráme o zkušenosti waldorfských i jiných škol v Česku i zahraničí, některé téměř stoleté, vždyť základní myšlenky waldorfské pedagogiky vycházejí z díla J. A. Komenského. Máme dostatečný počet kvalitních a kvalifikovaných pedagogů, aby byla plně zajištěna výuka všech 9 tříd.

Z ekonomického hlediska máme od města k bezplatnému užívání vypůjčenou budovu, tedy bez nájemného, jen za ceny energií a nákladů za údržbu a opravy. Provozní rozpočet je nastaven velmi úsporně, nicméně máme i jiné zdroje financování a průběžně pracujeme na získávání sponzorských darů, využívání jiných než státních dotací atd.

Z organizačního hlediska jde opět o ověřenou cestu – stejnou cestou šly i waldorfské školy v Českých Budějovicích (2008) a Karlových Varech (2011).

4. Slyšel(a) jsem, že ve waldorfských školách má rodič výrazně víc práce, je to pravda? Bude to tak i u vás?

Rodič, kterému jeho dítě není lhostejné a zajímá se o něj, s ním i bez waldorfské školy stráví velké množství času – ne proto, že musí, ale protože chce. Takové rodiče waldorfská škola příliš nezatíží, spíše jim dá prostor a příležitost se se svým dítětem potkávat i jinak než dosud.

Na rodiče, kteří dítě ráno odloží do školy a večer si ho vyzvednou na kroužku, bude waldorfská škola mít skutečně o něco vyšší požadavky než klasická škola. Ani tak to není nezvládnutelné,

5. Jsou zajištěny oba stupně základní školy ? Je možné k vám zapsat dítě i jindy než do 1. třídy? Co přestupy v průběhu školního roku?

Škola zajišťuje dětem plnou povinnou základní školní docházku na prvním i druhém stupni, tedy od 1. do 9. třídy. Zápis probíhá vždy do 1. třídy ve stanoveném termínu. Vyšší třídy jsou v této chvíli pro přestup uzavřené. Výjimkou je pouze přestup dítěte z jiné waldorfské školy, v takovém případě vždy záleží na konkrétní situaci.

Více k problematice zápisů a přestupů najdete na této stránce.

6. Otevřeli jste základní školu. Co střední škola? Případně mateřská škola?

Do budoucna výhledově plánujeme otevření středního stupně, pravděpodobně v podobě lycea.  První možný termín otevření střední školy, o kterém uvažujeme, je od září 2021, tedy pro absolventy součásné 8. třídy.

Co se mateřské školky týče, úzce spolupracujeme se Soukromou mateřskou školou Plzeň Božkov. Zároveň si myslíme, že ještě minimálně jedna plnohodnotná dobrá alternativní mateřská školka by Plzni slušela. Bohužel teď není v našich silách věnovat se vedle zakládání základní školy ještě projektu školky. Velmi rádi však v rámci našich možností podpoříme aktivitu někoho jiného tímto směrem.

7. Je vaše škola vhodná pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami? Tělesným či mentálním hendikepem? Poruchami chování? Poruchami učení? Autistické děti? Hyperaktivní děti? Sociálně vyloučené děti?

Obecně je možné říci, že naše škola je pro tyto a další skupiny dětí (sociálně znevýhodněné, tělesně postižené, …) podobně vhodná – nebo podobně nevhodná, chcete-li – jako jakákoli jiná běžná škola, která se nespecializuje na léčebnou pedagogiku.

Je pravda, že waldorfská pedagogika upřednostňuje pochopení principů před výkonem a že rychlost učiva upravuje potřebám dětí v daném věku. To by však mělo být normální pro výchovu všech dětí, nejen těch se speciálními potřebami.

Na druhou stranu waldorfská pedagogika předpokládá větší míru společné práce všech žáků a sociálního zapojování – především v nižších ročnících dělají děti více věcí spolu, např. se častěji drží za ruce, zpívají, hrají divadlo aj. Pro děti, které mají problém se sociálními interakcemi nebo které vyžadují silnou strukturu a řád (typicky např. při poruše autistického spektra) může být waldorfská škola paradoxně více stresující prostředí než tradiční škola.

Nezanedbatelnou otázkou je ekonomická stránka integrace. Některé děti vyžadují asistenta, jiné zvláštní pomůcky, další bezbariérové vstupy. Sociálně slabé rodiny si nemohou dovolit platit školné v plné výši. Integrace je tak podmíněna získáním finančních prostředků, které ji umožní. Záleží také na státní podpoře. Integraci proto můžeme realizovat jen do té miry, do jaké ji umožní rozpočet školy, případně mimořádné granty a dary .

Přes všechny překážky jsme přesvědčeni, že určitá míra integrace je možná a vhodná, učí jak integrované dítě tak i ostatní děti žít společně a přizpůsobovat se jeden druhému. Míru integrace a prostředky je však vždy nutné volit tak, aby nebyla ohrožena výchova dětí a aby třída jako celek fungovala.

Obecně platí, že rozhodující slovo o přijetí konkrétního žáka má kolegium učitelů v čele s třídním učitelem dané třídy. To se týká i dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

(další otázky budou doplňovány postupně)