Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Lyceum

Proč studovat na waldorfském lyceu?

O studiu

Waldorfské lyceum Dobromysl je prozatím první a jediná zcela alternativní střední škola v Plzeňském kraji, která poskytuje široký všeobecný vzdělávací základ s důrazem na vnitřní motivaci a celostní osobní rozvoj. Čtyřleté studium je ukončené maturitou.

V celém průběhu vzdělávání podporujeme iniciativu studentů, rozvíjíme a podporujeme jejich aktivitu, tvořivost a podnikavost.
Vedeme studenty ke komunikaci, spolupráci a vzájemné podpoře. Snažíme se, aby své silné stránky studenti využívali především ve prospěch skupiny. Přednostně se zaměřujeme na rozvoj těch dovedností a stránek osobnosti, ve kterých student potřebuje posílit. Chceme, aby naše škola byla bezpečným a příjemným prostředím pro všechny.

Vyučovací látka, stejně jako formy a metody výuky jsou voleny tak, aby odpovídaly vývojovým potřebám mladých lidí úměrně jejich věku.

Studenti dostávají slovní hodnocení své práce.

Otvíráme vždy jednu třídu s nejvýše 30 studenty. Zde najdete informace o přijímacím řízení.

Organizace výuky

Rozvrh výuky má 3 části: epochové vyučování, bloky odborného, praktického a uměleckého vyučování a vedlejší hodiny.

Epochové vyučování probíhá každý den po dobu 100 minut. Jeden předmět se vyučuje každý den čtyři týdny, po celý měsíc. Pomocí epoch jsou vyučovány všechny hlavní předměty

Po epochovém vyučování následuje blok v délce 90 minut. V rámci bloku se vyučuje celý týden vždy jeden předmět, většinou odborné, praktické a umělecké předměty. 

Po epochách následují pravidelné hodiny o délce 45 minut, dle rozvrhu každý týden po dobu celého roku. Jedná se o předměty vyžadující neustálé procvičování, například jazyky, tělesná výchova nebo matematika.

V každém ročníku mají žáci 1–2 týdny výjezdní praktikum či projekt. 

Během 3. ročníku vypracují žáci ročníkovou práci na zvolené téma. Tato práce může sloužit i jako jeden z podkladů k profilové části maturitní zkoušky.

V průběhu celého vzdělávání jsou realizovány i další umělecké, popř. praktické projekty (např. nácvik divadelního představení), a také jazykové pobyty a individuální stáže v zahraničních školách. 

 

 Čtyřleté studium je ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá z povinné a profilové části. Profilovou část zkoušky skládá student z jednoho předmětu v rámci zvolené specializace a z jednoho volitelného. Kromě ústní zkoušky je možné zpracovat a obhájit maturitní práci na dohodnuté téma.

Specializace

Jsme přesvědčeni, že 15 let je příliš brzy na to, aby se mladý člověk mohl kompetentně rozhodnout pro odborné profilování.

V prvních dvou letech se proto žáci na waldorfském lyceu nespecializují. Kromě všeobecných předmětů, tedy českého jazyka, matematiky, angličtiny a němčiny, informatiky, biologie, chemie a fyziky, se všichni žáci zabývají i hudbou, výtvarnými činnostmi, keramikou, prací se dřevem nebo kovem, tělesnou výchovou a eurytmií.

 

Teprve od třetího ročníku si studenti zvolí jedno ze tří zaměření – humanitní, technické nebo přírodovědné. Třída se pak na část výuky v zaměření dělí. Hodiny všeobecných předmětů, kterých je většina, jsou i nadále společné.

Humanitní
zaměření
 

nabízí profilové předměty pedagogika, psychologie, sociální práce, komunikace a hospodářství. Žáci se naučí základy účetnictví.

Po ukončení studia u nás mohou studenti pokračovat v dalším studiu odpovídajícího zaměření, například na pedagogických fakultách, filozofii, žurnalistice nebo na uměleckých vysokých školách. 

V případě praxe se absolvent může věnovat práci v sociální oblasti, na pracovních pozicích s nutností komunikace, v administrativě či ve státní správě. Kromě toho může využít kompetence z oblasti informačních a komunikačních technologií a znalost dvou cizích jazyků.

Technické
zaměření
 

nabídne studentům ekologickou energetiku, aplikovanou matematiku, rozšířenou fyziku, technické kreslení, deskriptivní geometrii nebo více informatiky.  

Ekologická energetika se zabývá aktuálními problémy dneška, ekonomií výroby energie, obnovitelnými zdroji, ekologii dopravy a staveb, recyklací či udržitelným stylem života. 

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých technických školách nebo univerzitách, případně využít své znalosti a uplatnit se na trhu práce v nejrůznějších technických oborech, především ve všeobecně technických profesích výrobních podniků nebo institucích pracujících s technickou či konstrukční dokumentací. 

Přírodovědné
zaměření

rozšiřuje znalosti biologie, ekologie, chemie, fyziky a aplikované matematiky.

Připraví studenty ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách se zaměřením na přírodní vědy a jejich praktické aplikace, medicínu, farmacii, tvorbu a ochranu životního prostředí, zemědělství a učitelství přírodovědných předmětů.

Nebude-li absolvent pokračovat ve studiu, najde vzhledem k širokému vzdělanostnímu základu a jeho prohloubení v přírodovědných předmětech uplatnění v činnostech laboratorního a provozního charakteru.

Spolupráce, výměnné pobyty

Naší zahraniční partnerskou školou je bavorská Rudolf Steiner Schule Coburg. Během studia vytváříme příležitosti pro vzájemné návštěvy, společné projekty a skupinové i individuální výměnné pobyty. Postupně se snažíme navazovat další partnerství se školami v ČR i zahraničí.

Kromě toho úzce spolupracujeme s ostatními waldorfskými školami v ČR, např. na festivalu Duhové divadlo v Písku, kde třídy třetích ročníků waldorfských středních škol pravidelně vystupují s divadelní hrou.

Školné

Školné na naší škole je smluvní a jeho výše je předmětem každoroční dohody mezi školou a studentem (resp. jeho zákonnými zástupci).  

Minimální  výše školného je stanovena na 30 000 Kč ročně. Studenti si mohou vybrat i formu vyššího dobrovolného školného, peníze vybrané nad minimální částku budou využity k dalšímu rozvoji školy. Školné je možné platit v deseti měsíčních splátkách, pololetně či jednou ročně. 

Škola nabízí možnost podpory rodinám v sociálně obtížné situaci. 

Budova

Lyceum sídlí ve stoleté školní budově Waldorfské školy Dobromysl, stojící několik minut od centra Plzně poblíž centrálního autobusového nádraží. U školy se nachází zastávky tramvaje, několika linek trolejbusů a autobusů.

Ve škole jsou prostorné třídy, administrativní zázemí, tělocvična, učebna přírodovědných předmětů, počítačová učebna, ateliér výtvarné výchovy, učebna ručních prací a vybavené dílny pro šití, dřevořezbu, kovotepectví a keramiku.

Budova je od roku 2018 upravena jako částečně bezbariérová.  

Školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídel, jedno z nich je vždy vegetariánské

Ubytování pro mimoplzeňské studenty je možné v několika domovech mládeže s volnou kapacitou.