Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Přijímací řízení na lyceum 2024

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo

Přijatí

Registrační číslo

Celkem body

CJ

MA

Po

448856

293,90

30,00

16,00

149,00

495509

277,05

22,00

25,00

129,00

493265

273,75

26,00

19,00

132,00

517635

271,40

20,00

16,00

158,00

 

 

Nepřijatí pro nesplnění podmínek přijímací řízení

Registrační číslo

Celkem body

CJ

MA

Po

443895

223,55

22,00

15,00

107,00

Výsledky státní jednotné přijímací zkoušky jsou zahrnuty do celkového hodnocení uchazeče vahou 60 %, výsledky školní přijímací zkoušky jsou zahrnuty vahou 40 %.

celkové body = pohovor + 3,15 · matematika + 3,15 · český jazyk

 

 

 

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení na Waldorfské lyceum

Přijímací řízení do desáté třídy (prvního ročníku) – nástup září 2024

Přijatí

Registrační číslo

Celkem body

CJ

MA

Po

478709

464,9

46

40

194

484855

445,15

38

43

190

802567

424,55

37

40

182

474581

383,75

34

31

179

415292

379,6

33

31

178

496315

373,65

38

33

150

439526

372,45

31

32

174

514521

252,45

 —

23

180

474771

370,2

43

25

156

510484

362,15

35

26

170

436689

350,25

31

24

177

408401

344,15

37

24

152

405607

336,65

33

18

176

460421

331,8

31

21

168

498221

319,05

29

18

171

447127

315,4

39

17

139

469380

297,2

16

32

146

508251

266,5

20

10

172

463394

261,3

16

26

129

454638

258,8

17

15

158

426825

257,5

16

14

163

 

Nepřijatí

Registrační číslo

Celkem body

CJ

MA

Po

Rozhodnutí

465958

439,6

47

37

175

přijetí na více prioritní školu

400772

435,3

41

41

177

přijetí na více prioritní školu

496442

404,45

46

37

143

přijetí na více prioritní školu

495612

396,6

46

38

132

přijetí na více prioritní školu

464600

384,5

37

33

164

přijetí na více prioritní školu

455860

350,15

37

24

158

přijetí na více prioritní školu

474820

236,1

20

14

129

přijetí na více prioritní školu

497563

287,65

22

9

190

nepřijetí pro nesplnění podmínek přijímacího řízení

508051

230,4

20

16

117

nepřijetí pro nesplnění podmínek přijímacího řízení

408988

229,95

24

9

126

nepřijetí pro nesplnění podmínek přijímacího řízení

514366

219,05

21

6

134

nepřijetí pro nesplnění podmínek přijímacího řízení

816943

200,9

 —

26

119

nepřijetí pro nesplnění podmínek přijímacího řízení

Výsledky státní jednotné přijímací zkoušky jsou zahrnuty do celkového hodnocení uchazeče vahou 60 %,výsledky školní přijímací zkoušky jsou zahrnuty vahou 40 %.

celkové body = pohovor + 3,15 · matematika + 3,15 · český jazyk

 

 Bude vyhlášeno 2. kolo do naplnění kapacity třídy 30 žáků.

 

Časté otázky k přijímacímu řízení

V prvním kole bude možné podat  přihlášky na tři střední školy (tři obory vzdělání). V případě, že jste již na podzim podali přihlášku na školy s talentovou zkouškou, můžete se tedy hlásit celkem až na 5 škol. (dvě s talentovou zkouškou a tři bez talentové zkoušky)

Samotnou přihlášku vyplníte digitálně na webu dipsy.cz.  Informace k vyplnění přihlášky naleznete také na webu www.prihlaskynastredni.cz , odkud se můžete na vyplnění přihlášky prokliknout.

Zde naleznete i podrobné informace k celému procesu přijímacího řízení i možnosti podat přihlášku jinak než digitálně. Za naši školu prosíme o využití možnosti elektronické přihlášky. Minimalizujete tím možné chyby a ušetříte administrativní kroky za školu i za Vás.

Při vyplnění přihlášky elektronicky Vás systém sám provede volbou školy a většinu informací předvyplní.

Pro naši školu uveďte:

  • název školy Waldorfská základní škola a střední škola Dobromysl z.ú. 
  • adresa Husova 1126/43, 301 00 Plzeň
  •  obor „Kombinované lyceum“, kód oboru 78-42-M/06

Stále neznáme přesnou podobu přihlášky. Z informací z CERMATu víme, že školní kola budou v režii samotných škol. Naše škola pořádá školní přijímací zkoušku v termínu od 18. do 22. března. Konkrétní den a čas si zvolí sám uchazeč v rezervačním systému od 26. února do 3. března, takže by nemělo dojít ke konfliktu termínu s případnou školní přijímací zkouškou na jiné škole. 

Ano, pořadí je závazné a nelze je změnit. Pokud žák uspěje na více školách, bude přijat pouze na školu s nejvyšší prioritou a přihlášky na ostatních školách se zruší ve prospěch dalších uchazečů. Volte proto pořadí uváženě a dávejte přihlášku jen na školy, kam opravdu chcete nastoupit. 

Není. Do přihlášky se lékařský posudek doplňuje jen v případě, kdy se uchazeč hlásí na obor vzdělání, u kterého jsou podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanoveny nařízením vlády č. 211/2010 Sb. Posudek musí být lékařem vystaven pro každý konkrétní obor zvlášť. Pro studium na Waldorfském lyceu lékařský posudek není potřeba.

Přihláška musí být podána do  20. února 2024. Přihlášku vyplníte  přímo na stránce www.dipsy.cz , případně přes webovou stránku  www.prihlaskynastredni.cz . Zde naleznete i další možnosti podání přihlášky.

Za naši školu prosíme o vyplnění elektronické přihlášky, pokud je to jen trochu možné.

Pokud odevzdáváte motivační dopis ve fyzické podobě, doručte ho prosím přímo do kanceláře školy nebo zašlete poštou.

Na naší škole si od 26.2. do 3.3. 2024 uchazeči v rezervačním systému školy vyberou přesný termín a čas školní přijímací zkoušky. Školní přijímací zkouška se uskuteční  v týdnu od 18. března – 22. března 2024. Informace k pohovoru dostanete po výběru termínu do emailu. Pokud si uchazeč nevybere termín sám, bude mu školou přidělen. 

Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou stanoveny ministerstvem na 12. a 15. dubna 2024. Na začátku března Vám systém ministerstva vygeneruje informaci, na kterém místě budete JPZ konat. Bude to některá z Vámi zvolených škol. Může se stát, že budete obě zkoušky vykonávat na naší škole, ale můžete dostat na oba termíny přidělené druhé dvě školy. Místo vykonání JPZ nemohou samotné školy ovlivnit, rozdělení žáků je řízeno centrálně. Při elektronickém podání informaci o místu konání zkoušky naleznete v samotném systému elektronických přihlášek, pozvánka ke zkoušce již nepřijde poštou.

Motivační dopis psaný vlastní rukou vypracuje uchazeč a doručí (možno i ve fyzické podobě) do kanceláře školy do 20.2. 2024V rozsahu nejvýše jedné strany A4  představí sebe, své zájmy, úspěchy a motivaci ke studiu na naší škole. Součástí motivačního dopisu bude i aktuální fotografie uchazeče. Fotografie může být průkazová, ale nemusí – uchazeč může být např. zachycen při své oblíbené činnosti. Fotografie musí být aktuální (ne starší než několik měsíců) a musí na ní být dobře rozpoznatelný obličej uchazeče.

Uchazeči při ústním pohovoru předloží portfolio svých prací – svá výtvarná, literární nebo jiná díla, diplomy, ročníkové práce, výsledky olympiád a soutěží, školní sešity, výrobky aj. Forma prezentace portfolia není dána. Portfoliem uchazeč ukazuje kreativitu, zaměření svých zájmů, úroveň svých dovedností, schopnost dosahovat cíle a schopnost sebeprezentace. Úsilí investované do přípravy portfolia také vypovídá o míře motivace ke studiu na waldorfském lyceu. Délku prezentace portfolia volí uchazeč úměrně tomu, že na celý pohovor je určeno 20 minut a portfolio je jen jednou z částí pohovoru.

Zápisové lístky v minulých letech sloužili k potvrzení uchazeče škole, že po úspěšném přijímacím řízení do konkrétní školy skutečně nastoupí, což bylo důležité zejména v případě, že se uchazeč dostal na obě zvolené školy. V letošním roce jsou zápisové lístky zrušeny a priorita škol bude zadána již v rámci přihlášky.

Pokud nebude po prvním kole naplněna kapacita třídy, může škola vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení. I přihlášky do druhého kola se budou podávat za stejných podmínek jako přihlášky do prvního kola. Více informací opět na webu www.prihlaskynastredni.cz