Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

O škole podrobněji

Školní družina a školní klub

Při základní škole fungují ranní družina, čtyři oddělení odpolední družiny a školní klub.

Hlavním posláním školní družiny (ŠD) je poskytování bezpečného prostoru pro volnou hru, zabezpečení zájmové činnosti a relaxace žáků.

Školní klub (ŠK) je určen žákům 5. – 9. tříd v době volných hodin a po výuce. Klub poskytuje žákům zázemí k relaxaci, volné činnosti, dokončování školních úkolů a je vybaven stolními hrami.

Vnitřní řád ŠD a ŠK stanovuje základní pravidla pro vzájemné vztahy mezi žáky, pracovníky školy a zákonnými zástupci. Vnitřní řád ŠD a ŠK najdete zde nebo je k nahlédnutí u vychovatelů.

Provoz

Zahájení odpolední činnosti ŠD a ŠK plynule navazuje na ukončení výuky.

oddělení ŠD/ŠK ranní odpolední
Družina pro 1. a 2. třídu po – pá 07.00 – 08.10
(prostor družiny 3)
po – čt
12:10 – 16:30
12:10 – 16:00
Družina pro 3. třídu po – pá 07.00 – 08.10
(prostor družiny 3)
po – čt
13:05 – 16:30
13:05 – 16:00
Družina pro 4. třídu po – pá 07.00 – 08.10
(prostor družiny 3)
po – st
čt
13:05 – 16:30
13:05 – 15:00
13:05 – 16:00
Klub pro 5 až 9.třídu po – pá 07.00 – 08.10
(prostor družiny 4)
po, út, st, pá
čt
12:10 – 15:30
12:10 – 15:00

Každé oddělení má vlastní týdenní rytmus činností.

Při procházkách využíváme MHD, je proto nutné zřízení plzeňské karty. Prosíme, vyzvedávejte si své děti mimo čas vycházky.

Kontakty na jednotlivá oddělení

Vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK Vladimíra Zieglerová 702 185 134 (denně 8:00 -16:00)
1. oddělení ŠD (1. třída) Adriana Kotoučová 773 526 352
2. oddělení ŠD (2. třída) Vladimíra Zieglerová 702 185 134
3. oddělení ŠD (3. třída) Magdalena Borovková 773 528 093
4. oddělení ŠD (4. třída) Alena Hrůzová, Silvie Kubová 725 906 047
školní klub Martina Tolarová, Alena Maturová 725 906 046

Platba za zájmové vzdělávání (ŠD/ŠK)

docházka 3 a více dní v týdnu 2000 Kč ročně
docházka 2 dny v týdnu 1500 Kč ročně
docházka 1 den v týdnu 1200 Kč ročně
docházka pouze do ranní družiny 1000 Kč ročně

Platba je splatná jednorázově celá společně s první splátkou školného, tj do 15. září, v případě prvňáčků a nových přestupů je platba splatná do 30 dní ode dne přijetí. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy u Fio banky, č.ú. 2900447317/2010. Jako variabilní symbol se uvádí evidenční číslo žáka nebo do zprávy pro příjemce napište: jméno žáka, platba za ŠD nebo klub.

Seznam potřeb do družiny

 • vhodné oblečení na ven – starší, pohodlné oblečení, vycházkové boty, holinky, pláštěnka nebo nepromokavé bundy (u mladších dětí i kalhoty), pokrývka hlavy
 • náhradní kalhoty/tepláky a tričko na převlečení
 • děti vybavte každý den dostatkem jídla a pití
 • papírové utěrky, ubrousky/kapesníky (v krabičce)

Odchody a omlouvání dětí

Po přihlášení žáka do družiny je jeho docházka povinná a neúčast je nutno omluvit. Postačí, když je dítě omluveno u třídní učitelky/učitele, ta/ten informaci vychovatelce/vychovateli předá.

Jakoukoli změnu (např. pokud dítě odchází z družiny / klubu samo v jiný čas než je na přihlášce, vyzvedává jej jiná osoba než ta, která je uvedena na přihlášce) je potřeba oznámit vychovatelce/vychovateli vždy písemnou formou.

Změnu ve vyzvedávání dítěte oproti přihlášce (jiná osoba, jiný čas) je nutné oznámit písemně:

 • SMS zprávou
 • Zprávou v ŽK
 • Vyplněním formuláře ke stažení zde .

Napsaná žádanka musí obsahovat následující údaje: jméno žáka, datum + čas odchodu, Váš podpis.

Bez těchto náležitostí není možné žáka uvolnit.

Vyzvedávání dětí

Rodiče (pověřené osoby) mohou děti vyzvedávat ihned po vyučování, po obědě nebo po návratu z vycházky (dle údajů vyplněných v přihlášce).

Rodiče dětí z první třídy prosíme, aby své děti vyzvedli nejpozději v 15.30. Pro děti je začátek školní docházky náročným životním obdobím a potřebují naše pochopení a péči. Z tohoto důvodu dětem z první třídy nenabízíme v průběhu prvního pololetí zájmové kroužky.

Vyzvedávejte si své děti do konce provozní doby, tj. do 16.30 (v pátek do 16.00). V případě pozdního vyzvednutí s Vámi bude sepsán záznam o pozdním vyzvednutí ze ŠD. Při opakovaném pozdním vyzvedávání může ředitelka školy rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD.

Telefonování

Pro užívání mobilních telefonů (případně dalších el. přístrojů) žáky v době pobytu ve družině/klubu platí stejná pravidla jako po dobu výuky. Žáci mobilní telefony používat nesmí a mají je uschované ve svých aktovkách. Ve výjimečných případech jej mohou použít po dohodě s vychovateli.

Prosíme rodiče, aby i oni respektovali zákaz využívání mobilních telefonů v celém areálu školy. Dále Vás žádáme o dodržování zákazu telefonování vychovatelům ŠD/ŠK po dobu jejich přímé vzdělávací nebo výchovné práce. Vychovatelé se Vám opravdu nemohou věnovat, neboť svou plnou pozornost věnují dětem.

Výjimkou jsou situace, kdy vychovatel/rodič potřebuje zavolat pomoc nebo sdělit neodkladnou informaci. Telefon tedy slouží k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu venku. V případně potřeby dořešit nejasnosti při příchodech a odchodech dětí do školní družiny využijte raději SMS zprávy.

Pro rozhovor s vychovatelem/vychovatelkou využijte časové možnosti, které Vám nabídnou.

Práva zákonných zástupců žáků

Podle potřeby a zájmu můžou zákonní zástupci dětí oddělení ŠD/ŠK po předešlé domluvě navštívit. Písemně nebo ústně mohou komunikovat s vedoucí vychovatelkou i kmenovou vychovatelkou svého dítěte/dětí.

Náměty, dotazy či případné připomínky na postup zaměstnance školy vůči jejich dítěti/dětem je třeba projednat nejprve se zaměstnancem, kterého se bezprostředně týkají.

V případě stížností je při jednání nutné dodržovat následující pořadí:

 1. vychovatel/vychovatelka
 2. vedoucí vychovatelka
 3. vedení školy
 4. školská rada

Další Vaše dotazy ohledně chodu školní družiny a klubu Vám rádi zodpovíme osobně nebo e-mailem:

Těšíme se na osobní setkávání v průběhu školního roku s Vámi i Vašimi dětmi.

Vychovatelé školní družiny a školního klubu 

Školní jídelna

V prostorách budovy školy provozujeme také školní jídelnu. Dodavatelem stravy je 10. školní jídelna sídlící na nám. Míru 4 v Plzni (www.jidelna-bory.cz). V nabídce obědů je výběr ze dvou hlavních pokrmů, z nichž jedno bývá vegetariánské. Skladba obědu je polévka a hlavní chod, salát, krájená zelenina, ovoce nebo dezert a výběr z několika nápojů (pramenitá voda a čaj bývá doplňován jablečným moštem nebo mléčnými nápoji).

Přihlášení ke stravování:

Přihlášení ke stravování se děje jednorázově pro celou dobu docházky dítěte do naší školy. K přihlášení je potřeba podat vyplněnou  přihlášku a provést první hotovostní platbu na pokladně v kanceláři 10. školní jídelny na nám. Míru 4.

Přihlašování prvňáčku a první hotovostní platba probíhá ve stanovených dnech většinou těsně před začátkem školního roku a první školní den. Přesné informace rozesíláme mailem ke konci prázdnin.

Ceny obědů od září 2019: Celková cena jednoho obědu činí  celkově 51 Kč / 53 Kč / 57 Kč  a je tvořena dvěma částkami:

 1. náklady na suroviny – tato částka se platí přímo 10. školní jídelně vždy předem na měsíc. Tato cena se liší podle zařazení dítěte do věkové kategorie, aktuálně jsou náklady na suroviny za 1 oběd:
  • pro věk 7-10 let 30 Kč
  • pro věk 11-14 let 32 Kč
  • pro věk 15 a více let 36 Kč
 2. režijní náklady na uvaření jídla a jeho dovoz – tyto náklady účtuje 10. školní jídelna naší škole zpětně po skončení měsíce. Naše škola následně částku přeúčtuje jednotlivým strávníkům podle odebraných obědů. Aktuálně vychází režijní náklady na 21 Kč za 1 oběd.

Platby 10. školní jídelně (náklady na suroviny) lze provádět dvojím způsobem:

 • Prostřednictvím inkasa – společně s přihláškou ke stravování je potřeba odevzdat potvrzený formulář o zřízení inkasa. Ke stažení je k dispozici formulář. Platby se inkasují kolem 20. dne měsíce na měsíc následující. Zde je odkaz na formulář pro platby z účtů – inkasa, který musíte předat 10. školní jídelně.
 • Hotovostní platbou na pokladně 10. školní jídelny. Termín, kdy je možné platbu provést, je vyhlašován na každý měsíc zvlášť a je nutné jeho vyhlášení sledovat na webu 10. školní jídelny.
 Platby naší škole (režijní náklady) se hradí na účet naší školy na základě faktury za předchozí měsíc, zaslané mailem.

Zdravá svačina

Děti v naší škole mají v rámci projektu Zdravá svačina možnost objednávat zdravé a chutné svačinky. V nabídce jsou cenově dostupné výborné sendviče (čerstvý chléb, čerstvé suroviny bez chemie),  obložené housky,  bagety, domácí jogurty nebo čerstvá zeleninová či ovocná miska.

Svačiny se vyrábí každé ráno čerstvé a doručují se do školy před velkou přestávkou. Všechny svačiny jsou samostatně zabalené
a označené jménem dítěte.

Pro možnost objednání je potřeba se zaregistrovat na adrese www.zdrava-svacina.cz . Poté je nutné si nabít peněženku patřičnou částkou a můžete začít objednávat.

Využitím této služby navíc podpoříte zaměstnávání zdravotně znevýhodněných, kteří se na výrobě přímo podílí. Projekt Zdravá svačina  je rozšířením činnosti sociálního podniku Café Restaurant Kačaba, jejímž zřizovatelem je společnost Možnosti tu jsou o.p.s.

Školné

Ze školného hradíme veškeré provozní náklady budovy, zajišťuje případné opravy, vybavení tříd nábytkem a učební pomůcky.

Škola stanovuje výši minimálního školného, ale skutečnou částku pro každý školní rok si určují zákonní zástupci sami. Platbou školného nad minimální částku tak mohou školu finančně podpořit a umožnit její další rozvoj. Z tohoto důvodu je zásadní, aby rodiče, kteří mohou platit vyšší částku, tak učinili. Čím více rodin bude platit vyšší než minimální školné, tím nižší může minimální školné být.

Celá koncepce dobrovolné výše školného je postavená na naší snaze být prosociální a našem přesvědčení, že o naši školu mají zájem rodiče, kteří si uvědomují důležitost výchovy a vzdělání, a proto chtějí školu podpořit také finančně. Mzdy učitelů a zaměstnanců školy, které jsou v této chvíli pod průměrným platem učitelů a dalších zaměstnanců na státních školách, jsou hrazeny v této chvíli převážně z příspěvků státu na žáka, tzv. normativů. Abychom mohli ze školného přispívat i na mzdy, navrhujeme rodinám, které si to mohou dovolit, platit optimální částku 36 000 Kč

Běžné školné, které umožní bezpečný provoz školy i s drobnými investicemi, je 24 tisíc Kč ročně. Rodiny, které si ho nemohou dovolit, mohou platit školné nižší, snížit platbu školného lze až na minimální školné.

Vzhledem k rostoucím nákladům budeme minimální školné postupně zvyšovat právě na úroveň 24 tisíc Kč.  K cílové částce chceme dojít ve školním roce 2023/24.

Aktuální plán navyšování minimálního školného:

 • 2021/2022 –      1 740 Kč měsíčně, tj. 17 400 Kč ročně
 • 2022/2023 –      2 100 Kč měsíčně, tj. 21 000 Kč ročně
 • 2023/2024 –      2 400 Kč měsíčně, tj. 24 000 Kč ročně

Snížení minimálního školného u sourozenců

Minimální školné u mladších sourozenců: u druhého dítěte ve škole je minimální školné 50 %, u třetího a dalšího dítěte je minimální školné nulové.

Snížení se vztahuje na sourozence, kteří souběžně plní základní školní docházku na naší škole. Chceme tím pomoci rodičům více dětí, jejichž příjem neumožňuje platit ani minimální školné za všechny děti. Zůstává však zachován institut dobrovolného školného. Chtěli bychom zároveň požádat, aby rodiny, které si to mohou dovolit, i nadále platily běžné školné.

Školné může být zaplaceno následující formou:

 • měsíčně – 10% od září do června
 • pololetně – 50% v září a únoru
 • ročně – 100% v září

Platby se platí na účet školy č. 2900447317/2010, variabilní symbol je číslo smlouvy o vzdělávání, do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte a účel platby (školné).

Sociální stipendium

Naši školu chceme zpřístupnit i pro rodiny, které si nemohou dovolit ani minimální školné. Pro nově nastupující žáky 1. třídy je určeno stipendium na úhradu minimálního školného ve výši 50% nebo 100% na jednoho žáka.

Udržení stipendia pro další roky je podmíněno aktivní spoluprací zákonných zástupců se školou, např. účastí na třídních schůzkách, brigádách, zapojením do pracovních skupin, uhrazenými pohledávkami vůči škole (obědy, družina, kroužky).

Sociální fond

Sociální fond je určen pro stávající žáky školy k překlenutí dočasných finančních problémů rodiny. Může být použit na úhradu školného, ale i školních akcí, pomůcek, kroužků a družiny. Sociální fond není určen na úhradu stravného.

Sociální fond je plněn z darů rodičů a příznivců školy. Škola se zavazuje, že každý rok bude do sociálního fondu přispívat 3 % z částky školného vybraného nad minimální výši, nejméně však 20 tisíc.

Číslo bankovního účtu sociálního fondu, na který můžete posílat své dobrovolné příspěvky: 2801798111/2010.