Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Rubriky
Nezařazené

IROP – pomoc s financováním – časté dotazy

  1. Co se stane, pokud by škola neměla na plnění svých závazků – splátek úvěru a půjček?

Z hlediska průběžného hospodaření by taková situace neměla nastat. S projektem počítáme a financování školy jsme tomu přizpůsobili. Vyplacení dotace je za podmínky dodržení pravidel IROP jisté. Zbytek projektu budeme financovat úvěrem v takovém časovém horizontu, že jeho splácení neohrozí běžný provoz školy. V krajním případě, pokud by nastala nějaká neočekávaná okolnost (extrémní inflace, další energetická krize apod.), je ve hře zvyšování školného. To se nedotkne těch, kteří projekt podpoří formou předplatného.

  1. Jak bude nakládáno s údaji v dotazníku? Kdo (jaké konkrétní osoby) budou mít k těmto údajům přístup – je nějak zajištěna anonymita?

K dotazníku a informacím v nich má přístup pracovní skupina v rámci finanční skupiny (Silvie Kubová, Tomáš Kuba), která výsledky sdílí se zbytkem členů finanční skupiny (Alenka Maturová, Kristýna Šircová, Zora Vonášková, Ali Hrůzová). Při tvorbě dodatků, smluv atp. s údaji pracují také pracovnice kanceláře školy. Všechny osoby se řídí dle zásad o ochraně osobních údajů.

  1. Jaké konkrétní osoby nesou odpovědnost za nakládání s penězi? (V extrému – nemůže to jeden člověk všechno vytunelovat?)

Za nakládání s penězi je dle zákona odpovědná ředitelka školy, která má spolu s Ali Hrůzovou plný přístup k bankovním účtům školy. V rámci rozdělení kompetencí má kontrolu financování školy na starosti finanční skupina, která informuje skupinu vedení i celé kolegium o rozpočtech, změnách atp. Verze rozpočtu a hospodaření kontroluje pravidelně také Školská rada a Správní rada. Nutno podotknout, že paní účetní má rovněž přístup k účtům a páruje banku s transakcemi, takže by si neobvyklých pohybů peněz určitě všimla.

  1. Kdy = v jakém termínu, by mělo dojít k poskytnutí finančních prostředků (ať už daru, půjčce atd.)?

Konkrétní datum poskytnutí finančních prostředků je na dohodě.

Co se týká půjček, budeme konkrétní potřebu financí řešit po vybrání dodavatele stavby, což předpokládáme do
14. 2. 2024. Poté budeme řešit splátkový kalendář a shromažďovat finanční prostředky. Ideální proto bude, když budete počítat se zasláním příslušné částky na účet školy v průběhu března.

  1. Je k něčemu, když by někdo poskytl nějakou částku nyní a další až uvidí, že stavba pokročila do nějaké fáze (například až za rok)? Jak postupovat, pokud si někdo rozmyslí, že chce školu finančně podpořit až po Vámi stanoveném datu?

Ano, určitě to možné je a ano, škole to pomůže. Peníze se mohou využít na neuznatelné výdaje či na spoluúčast, případně úroky. Jejich určení se může individuálně specifikovat například v darovací smlouvě na základě předchozí domluvy.

Pokud někdo takový bude, stačí kontaktovat kancelář školy či finanční skupinu.

  1. Máte návrh smlouvy a mohli bychom jej vidět – aneb jak bude postavena smlouva při půjčení nějakých financí – budou zde nějaké sankce, bude škola něčím ručit…. Je možno zveřejnit návrh takové smlouvy k nahlédnutí? V jakém časovém horizontu by docházelo k podpisům smluv?

Návrh smlouvy o zápůjčce finančních prostředků je ve finální fázi přípravy. Škola bohužel nemůže ničím ručit, pouze svým hospodařením v minulosti. Všichni půjčitelé budou zváni na pravidelné informační schůzky ohledně průběhu projektu a jeho financování. Jsme škola s otevřenou komunikací. Nabízené pomoci si velmi vážíme a chápeme potřebu jistoty a bezpečí.

  1. Jaká je minimální částka, kterou má smysl škole poskytnout? (10, 50, 100tisíc…?)

Vítáme dary v jakékoli výši a jsme za ně vděčni. Nicméně vzhledem k tomu, že celkové náklady projektu jsou v řádech desítek miliónů Kč, budeme do podpory projektu započítávat dary od částky 5 tisíc Kč výše. Pro zajímavost – pokud by přišel dar ve výši 10.000 Kč od poloviny žáků, získali bychom 1,25 milionu Kč.

Pokud se jedná o dlouhodobou zápůjčku (10 let), vzhledem ke složitosti administrace, má smysl škole poskytnout částku od 100 tisíc Kč výše.

Další z možností, jak škole pomoci, je předplatit si školné v běžné (či vyšší) výši. Tuto možnost budeme řešit dodatkem ke smlouvě o vzdělávání. Pokud by žák s předplaceným školným ukončil studium dříve, vrátíme peníze v souladu se smlouvou.

  1. Bude nějaká sbírka, kterou mohou rodiče sdílet, kam může poslat finance kdokoli a v jakékoli výši?

Ano. Ve spolupráci se spolkem rodičů chystáme projekt a hledáme pro něj vhodnou platformu. Je velmi pravděpodobné, že cílem sbírky nebude vyběr peněž na celou spoluúčast, ale pouze na určitou vybranou část projektu.

  1. Přispěje nějak město, jakožto majitel budovy, nebo se nepodařilo nic vyjednat?

Se zástupci statutárního města Plzeň jsme jednali dlouhodobě a informovali je s předstihem o našich plánech (ještě před ziskem dotace). Dostali jsme přislíbeny peníze s tím, že budou hledat cestu, jak by nám je mohli poskytnou (narážíme na to, že jsme soukromou školou a město není naším zřizovatelem). Když jsme po dlouhém úsilí sami cestu našli, nebyla již politická vůle najít finance. Nicméně se nevzdáváme a zkoušíme to dále.

Pokoušeli jsme se získat peníze i z Plzeňského kraje, ovšem také bezúspěšně.