Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Rubriky
Aktuality

Volby do nové školské rady

Vážení rodiče, milí žáci,

protože v červnu letošního roku končí mandát stávající školské rady základní školy a lycea, tímto vyhlašujeme volby do nové školské rady s mandátem od 24. června 2024 do 23. června 2027.

Školská rada je důležitou součástí řízení školy, má právo k nahlížení do všech jejích dokumentů, schvaluje výroční zprávu školy, může se podílet na přípravě rozpočtu školy, mimo jiné má právo veta při jeho schvalování. Dále má na starost celou oblast sociálního fondu i schvalování slev na školném.

Zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci mají v šestičlenné radě 2 místa, o které se můžete ucházet i Vy. Kandidovat může každý zákonný zástupce, jehož dítě je žákem naší základní školy nebo lycea. Dále mohou kandidovat zletilí žáci našeho lycea. Pokud Vás nabídka oslovila, informujte některého člena přípravného výboru, tedy Magdalenu Kučerovou, Alenu Maturovou nebo Silvii Payen buď osobně, nebo na emailu  , případně požádejte o zprostředkování třídního koordinátora.

Přihlášky ke kandidatuře posílejte do 20.března 2024. Od tohoto data budeme na stránkách školy a ve vestibulu školy zveřejňovat informace o jednotlivých kandidátech.

Volit může každý zákonný zástupce nezletilého žáka bez ohledu na počet dětí ve škole a zletilý žák. Volby proběhnou dálkově elektronicky nebo pomocí hlasovacích lístků v kanceláři školy od 4. dubna do 18. dubna 2024.

Více informací naleznete v těchto dokumentech:

Volební řád školské rady WZŠ Dobromysl 2024
Pravomoci školské rady WZŠ Dobromysl 2024

Rubriky
Aktuality Lyceum Přijímací řízení SŠ

Přijímací řízení 2024

Přijímací řízení na lyceum 2024

Školní přijímací zkouška – pohovor

Od 27. 2. do 3. 3. 2024 si uchazeči v rezervačním systému školy vyberou přesný termín a čas školní přijímací zkoušky. Školní přijímací zkouška se uskuteční  v týdnu od 18. března do 22. března 2024. Informace ke zkoušce dostanete po výběru termínu do emailu. Pokud si uchazeč nevybere termín sám, bude mu školou přidělen. 

Školní zkouška se bude skládat z pohovoru a krátké slohové práce v celkovém rozsahu 35 minut. Během prvních 15 minut uchazeč vypracuje krátkou slohovou práci na dané téma. Dalších 20 minut je s uchazečem veden pohovor, který je zaměřen na obecné studijní předpoklady a motivaci ke studiuUchazeči při ústním pohovoru předloží portfolio svých prací – svá výtvarná, literární nebo jiná díla, diplomy, ročníkové práce, výsledky olympiád a soutěží, školní sešity, výrobky aj. Forma prezentace portfolia není dána. Portfoliem uchazeč ukazuje kreativitu, zaměření svých zájmů, úroveň svých dovedností, schopnost dosahovat cíle a schopnost sebeprezentace. Úsilí investované do přípravy portfolia také vypovídá o míře motivace ke studiu na waldorfském lyceu. 

Součástí školní přijímací zkoušky je i motivační dopis, který uchazeč doručil do školy současně s přihláškou ke studiu.

Maximální dosažitelný počet bodů za školní přijímací zkoušku je 210 bodů. K tomu, aby uchazeč splnil podmínky školní přijímací zkoušky, musí v pohovoru dosáhnout minimálně 120 bodů. Pokud uchazeč nesplní podmínky školní přijímací zkoušky, nesplnil podmínky přijímacího řízení jako celku.

Jednotná přijímací zkouška – didaktický test z matematiky a českého jazyka

Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou stanoveny ministerstvem na 12. a 15. dubna 2024. Na začátku března Vám systém ministerstva vygeneruje informaci, na kterém místě budete JPZ konat. Bude to jedna z Vámi zvolených škol. Může se stát, že budete obě zkoušky vykonávat na naší škole, ale můžete dostat na oba termíny přidělené druhé dvě školy. Místo vykonání JPZ nemohou samotné školy ovlivnit, rozdělení žáků je řízeno centrálně. Informaci o místu konání zkoušky naleznete pouze v samotném systému elektronických přihlášek, při elektronickém podání pozvánka ke zkoušce již nepřijde poštou.

Uchazeč musí dosáhnout celkový počet bodů za jednotnou přijímací zkoušku minimálně 30, z toho minimálně 10 bodů z matematiky a minimálně 10 bodů z českého jazyka. Pokud uchazeč nesplnil tato kritéria, nesplnil podmínky přijímacího řízení jako celku.

Kritéria přijetí na lyceum

Ve školním roce 2024/2025 nabízíme ke studiu obor „Kombinované lyceum“, kód oboru 78-42-M/06.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je nejvýše 30 v denní formě vzdělávání.
Zaměření uchazeč do přihlášky neuvádí – k volbě zaměření dojde až na konci druhého ročníku.
Nevyžadujeme jako přílohu výsledky předchozího vzdělávání ze ZŠ – výpis z vysvědčení.
Nevyžadujeme lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Součástí přihlášky je mimo jiné motivační dopis v rozsahu nejvýše jedné strany A4 psaný vlastní rukou, ve kterém uchazeč představí své zájmy, úspěchy a motivaci ke studiu na naší škole. Motivační dopis může být ztvárněn uměleckou formou. Součástí motivačního dopisu bude i aktuální fotografie uchazeče. Na fotografii musí být rozpoznatelný obličej uchazeče. Motivační dopis je možné doručit do kanceláře školy ve fyzické podobě bez ohledu na způsob podání přihlášky (zejména pokud je umělecky ztvárněn).  Pokud chcete motivační dopis doručit do školy fyzicky,  do systému DiPSy vložte, prosím, jako přílohu sken nebo fotografii.

Přijímací řízení se skládá z jednotné přijímací zkoušky (matematika a český jazyk) a školní přijímací zkoušky.  Doporučujeme přihlášku odevzdat digitálně na webu www.dipsy.cz , případně odkazem přes stránku  www.prihlaskynastredni.cz . Na této stránce získáte také všechny podrobné informace o dalších možnostech podání přihlášky. 

Výsledky státní jednotné přijímací zkoušky škola zahrne do celkového hodnocení uchazeče vahou 60 %. Výsledky školní přijímací zkoušky škola zahrne do celkového hodnocení uchazeče vahou 40 %.

Kompletní podmínky přijímacího řízení v roce 2024 a kritéria přijímacího řízení – ke stažení zde

Časté otázky k přijímacímu řízení

V prvním kole bude možné podat  přihlášky na tři střední školy (tři obory vzdělání). V případě, že jste již na podzim podali přihlášku na školy s talentovou zkouškou, můžete se tedy hlásit celkem až na 5 škol. (dvě s talentovou zkouškou a tři bez talentové zkoušky)

Samotnou přihlášku vyplníte digitálně na webu dipsy.cz.  Informace k vyplnění přihlášky naleznete také na webu www.prihlaskynastredni.cz , odkud se můžete na vyplnění přihlášky prokliknout.

Zde naleznete i podrobné informace k celému procesu přijímacího řízení i možnosti podat přihlášku jinak než digitálně. Za naši školu prosíme o využití možnosti elektronické přihlášky. Minimalizujete tím možné chyby a ušetříte administrativní kroky za školu i za Vás.

Při vyplnění přihlášky elektronicky Vás systém sám provede volbou školy a většinu informací předvyplní.

Pro naši školu uveďte:

  • název školy Waldorfská základní škola a střední škola Dobromysl z.ú. 
  • adresa Husova 1126/43, 301 00 Plzeň
  •  obor „Kombinované lyceum“, kód oboru 78-42-M/06

Stále neznáme přesnou podobu přihlášky. Z informací z CERMATu víme, že školní kola budou v režii samotných škol. Naše škola pořádá školní přijímací zkoušku v termínu od 18. do 22. března. Konkrétní den a čas si zvolí sám uchazeč v rezervačním systému od 26. února do 3. března, takže by nemělo dojít ke konfliktu termínu s případnou školní přijímací zkouškou na jiné škole. 

Ano, pořadí je závazné a nelze je změnit. Pokud žák uspěje na více školách, bude přijat pouze na školu s nejvyšší prioritou a přihlášky na ostatních školách se zruší ve prospěch dalších uchazečů. Volte proto pořadí uváženě a dávejte přihlášku jen na školy, kam opravdu chcete nastoupit. 

Není. Do přihlášky se lékařský posudek doplňuje jen v případě, kdy se uchazeč hlásí na obor vzdělání, u kterého jsou podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanoveny nařízením vlády č. 211/2010 Sb. Posudek musí být lékařem vystaven pro každý konkrétní obor zvlášť. Pro studium na Waldorfském lyceu lékařský posudek není potřeba.

Přihláška musí být podána do  20. února 2024. Přihlášku vyplníte  přímo na stránce www.dipsy.cz , případně přes webovou stránku  www.prihlaskynastredni.cz . Zde naleznete i další možnosti podání přihlášky.

Za naši školu prosíme o vyplnění elektronické přihlášky, pokud je to jen trochu možné.

Pokud odevzdáváte motivační dopis ve fyzické podobě, doručte ho prosím přímo do kanceláře školy nebo zašlete poštou.

Na naší škole si od 26.2. do 3.3. 2024 uchazeči v rezervačním systému školy vyberou přesný termín a čas školní přijímací zkoušky. Školní přijímací zkouška se uskuteční  v týdnu od 18. března – 22. března 2024. Informace k pohovoru dostanete po výběru termínu do emailu. Pokud si uchazeč nevybere termín sám, bude mu školou přidělen. 

Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou stanoveny ministerstvem na 12. a 15. dubna 2024. Na začátku března Vám systém ministerstva vygeneruje informaci, na kterém místě budete JPZ konat. Bude to některá z Vámi zvolených škol. Může se stát, že budete obě zkoušky vykonávat na naší škole, ale můžete dostat na oba termíny přidělené druhé dvě školy. Místo vykonání JPZ nemohou samotné školy ovlivnit, rozdělení žáků je řízeno centrálně. Při elektronickém podání informaci o místu konání zkoušky naleznete v samotném systému elektronických přihlášek, pozvánka ke zkoušce již nepřijde poštou.

Motivační dopis psaný vlastní rukou vypracuje uchazeč a doručí (možno i ve fyzické podobě) do kanceláře školy do 20.2. 2024V rozsahu nejvýše jedné strany A4  představí sebe, své zájmy, úspěchy a motivaci ke studiu na naší škole. Součástí motivačního dopisu bude i aktuální fotografie uchazeče. Fotografie může být průkazová, ale nemusí – uchazeč může být např. zachycen při své oblíbené činnosti. Fotografie musí být aktuální (ne starší než několik měsíců) a musí na ní být dobře rozpoznatelný obličej uchazeče.

Uchazeči při ústním pohovoru předloží portfolio svých prací – svá výtvarná, literární nebo jiná díla, diplomy, ročníkové práce, výsledky olympiád a soutěží, školní sešity, výrobky aj. Forma prezentace portfolia není dána. Portfoliem uchazeč ukazuje kreativitu, zaměření svých zájmů, úroveň svých dovedností, schopnost dosahovat cíle a schopnost sebeprezentace. Úsilí investované do přípravy portfolia také vypovídá o míře motivace ke studiu na waldorfském lyceu. Délku prezentace portfolia volí uchazeč úměrně tomu, že na celý pohovor je určeno 20 minut a portfolio je jen jednou z částí pohovoru.

Zápisové lístky v minulých letech sloužili k potvrzení uchazeče škole, že po úspěšném přijímacím řízení do konkrétní školy skutečně nastoupí, což bylo důležité zejména v případě, že se uchazeč dostal na obě zvolené školy. V letošním roce jsou zápisové lístky zrušeny a priorita škol bude zadána již v rámci přihlášky.

Pokud nebude po prvním kole naplněna kapacita třídy, může škola vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení. I přihlášky do druhého kola se budou podávat za stejných podmínek jako přihlášky do prvního kola. Více informací opět na webu www.prihlaskynastredni.cz

 

Rubriky
Aktuality

7. třída v Německu

Od dopisu k setkání – to je název projektu našich současných sedmáků. Celý minulý školní rok si dopisovali a seznamovali se se svými vrstevníky z německé partnerské školy Freie Waldorfschule Soest. V pondělí pak sedli na vlak a vyrazili za nimi. Zatím stihli návštěvu ve výuce, prohlídku města, společné hry, výlety i lehce pracovní den na biodynamické farmě Demeter Hof.
Projekt finančně podpořil Česko-německý fond budoucnosti/ Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds. Děkujeme!

Rubriky
Aktuality

Uzavření lycea od 22.12.2022

Vážení rodiče, milí žáci,

nemocnost žáků na lyceu dnes přesáhla 50 %. Na čtvrtek tedy uzavíráme i střední školu, v pátek navazují prázdniny. Žáci prostřednictvím Školy online dostanou výukové materiály k samostudiu.

Přejeme všem příjemné prožití Vánočních svátků a hlavně hodně zdraví a sil do nového roku. Těšíme se na setkání v úterý 3.1.2023.

S pozdravem

Ing. Silvie Kubová
ředitelka školy

Rubriky
Aktuality

Uzavření ZŠ od 19.12.2022

Vážení rodiče,

z důvodu vysoké nemocnosti ve škole uzavíráme od 19.12 naši základní školu (tzv. chřipkové prázdniny). Nemocnost mezi dětmi přesáhla 30 % už minulý týden, v tuto chvíli jsme přes 40 %, na 1. stupni dokonce přes 50 %. V tomto týdnu bohužel došlo i na pedagogy a situace je dále neudržitelná. Omlouváme se všem, komu komplikujeme předvánoční čas. Střední školu zatím necháváme v provozu.

Pro případné zájemce o hlídání dětí můžeme nabídnout prostory školy. Bohužel nedokážeme zajistit pedagogický dohled, ale pokud by některý z rodičů chtěl ostatním nabídnout své služby a využít prostor školy, je to možné. Případnou vzájemnou domluvu řešte prosím po vlastní ose, případně prostřednictvím svých třídních koordinátorů.

Rodiče dětí do 10 let mohou čerpat OČR na základě potvrzení o uzavření školy. Toto potvrzení si můžete vyzvednout dnes (čtvrtek) do 16:30 v družině, zítra (pátek) do 16:00 v družině nebo čt, pá, po 15. – 19.12. v kanceláři školy vždy v čase 10-12 a 13-14 hod.

Obědy odhlásíme hromadně. Nezapomeňte si prosím odhlásit svačiny v Kačabě.

Informace od třídních učitelek k výuce vám případně přijdou individuálně.

S přáním klidných Vánoc a hodně zdraví i do příštího roku,

Ing. Silvie Kubová
ředitelka školy

Rubriky
Aktuality

Waldorfská škola má své vlastní jezírko

Waldorfská škola má své vlastní jezírko

vodní prvek

Po delší časové prodlevě způsobené covidovou pandemií se na zahradě Waldorfské základní školy a střední školy Dobromysl letos opět pokračovalo v realizaci projektu „Dešťové kapičky dostaly nožičky“, na který poskytuje škole pravidelně finanční příspěvky Nadační fond Zelený poklad.

V létě roku 2019 se během první fáze podařilo vybudovat na zahradě školy umístěné ve vnitrobloku podzemní nádrž na dešťovou vodu. Žáci díky vodě v nádrži mohou pečovat o bylinkovou zahrádku, stromy, keře a trávu. Škola pro tuto první fázi získala od nadačního fondu dotaci ve výši 187.691 Kč.

Koncem letošního listopadu byla finalizována druhá fáze projektu – byl vybudován jezírkový herní prvek. Výše finančního příspěvku od Nadačního fondu Zelený poklad byla 90.373 Kč. Celý vodní prvek se skládá z prameniště umístěného nad jezírkem, jezírka a řečiště vysypaného kamínky s několika kaskádami. Potok pak ústí do balvaniště se sběrnou jímkou pro cirkulaci. Okolo celého prvku jsou osázeny květiny, keře a stromy. Součástí této části projektu bylo i vyčištění studny, okolo které se celý potok vine.

Děti mohou v teplých dnech využít jezírko jako brouzdaliště ke hře či jako rezervoár vody vhodné k zalévání. Voda ze studny bude spolu s vodou z podzemní nádrže zásobárnou pro zeleň na zahradě, která byla dříve problematicky zalévatelná. Voda představuje jeden ze živlů, proto nesmí chybět ani na školní zahradě. Voda podzemní i dešťová je teď ve waldorfské škole doma a dešťové kapičky už mají nožičky!

Posláním Nadačního fondu Zelený poklad je pomáhat nevládním neziskovým organizacím, školám a dalším subjektům v péči o životní prostředí s důrazem na projekty zaměřené na environmentální výchovu nejen dětí a mládeže, ale i široké veřejnosti. Fond vznikl v roce 1999 jako nástupce Nadace životního prostředí města Plzně – Zelený poklad, zřizovatelem je město Plzeň. Od doby svého vzniku podpořil formou nadačních příspěvků ve výši přes osmnáct milionů korun už téměř 280 projektů nevládních neziskových organizací, jednotlivců, škol a dalších institucí.

vodní prvek
nový stromek
nový stromek
Rubriky
Aktuality

Zrušení dne otevřených dveří

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivému vývoji epidemické situace jsme se rozhodli pojmout Den otevřených dveří (pondělí 15. 11. 2021) jako minulý školní rok. Vstup do epochového vyučování nebude možný, ale nabízíme Vám od 15 h cca hodinový rozhovor s našimi pedagogy v malé pětičlenné skupince. Na tento čas je nutné se přihlásit prostřednictvím e-mailu do kanceláře školy . V případě naplnění kapacity otevřeme další časový blok.

Učitel Vám osobně přiblíží principy waldorfské pedagogiky s ukázkami žákovských prací a sešitů. Samozřejmě bude prostor pro Vaše dotazy. Na závěr bude možná prohlídka budovy školy. Prosíme o respektování platných nařízení (potvrzení o bezinfekčnosti). Děkujeme a těšíme se na viděnou!