Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Rubriky
Aktuality

Volby do nové školské rady

Volby do školské rady 2024

Vážení rodiče, milí žáci,

protože v červnu letošního roku končí mandát stávající školské rady základní školy a lycea, tímto vyhlašujeme volby do nové školské rady s mandátem od 24. června 2024 do 23. června 2027.

Školská rada je důležitou součástí řízení školy, má právo k nahlížení do všech jejích dokumentů, schvaluje výroční zprávu školy, může se podílet na přípravě rozpočtu školy, mimo jiné má právo veta při jeho schvalování. Dále má na starost celou oblast sociálního fondu i schvalování slev na školném.

Zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci mají v šestičlenné radě 2 místaVolit může každý zákonný zástupce nezletilého žáka bez ohledu na počet dětí ve škole a zletilý žák. Volby proběhnou dálkově elektronicky nebo pomocí hlasovacích lístků v kanceláři školy od 4. dubna do 18. dubna 2024, informace o konkrétním způsobu volby dostanete opět do emailu.

Do voleb se přihlásili 3 kandidáti.

Představujeme je v pořadí, v jakém podali přihlášku.

 

 

Ing. Petr Kudrnovský

Jsem otcem žákyně 6. třídy. Obě naše děti si prošly předškolním i školním vzděláním, a tak mě waldorfská pedagogika provází životem již více než 10 let.

Ke kandidatuře do školské rady mě přivedl spolek rodičů. Mohu škole nabídnout konstruktivní a praktický pohled na věc, zkušenosti s rozpočty i manažerské dovednosti. Aktuálně pracuji jako ředitel ve stavební firmě. Jsem ochotný škole věnovat svůj čas, protože věřím, že zastoupení aktivních rodičů ve školské radě, má právě v naší škole smysl.

 Při založení školy jsem 2 roky vedl kroužek florbalu. 

Ondřej Bluma

Jmenuji se Ondřej Bluma. Letos mi bude 42 let a jsem otec Tomáše ze 3. a Matěje z 5. třídy. Jsem zaměstnán u Plzeňských městských dopravních podniků na pozici řidič tramvaje a autobusu. Od letošního roku navíc i jako zastupující výpravčí pro tramvaje.

V předchozím zaměstnání ve firmě Czech precision forge a. s. jsem pracoval v oddělení defektoskopie a přes pět let vykonával také funkci interního auditora systému managementu kvality dle ISO 9001 a IATF 16949.

Mimo své zaměstnání se výrazně angažuji také v organizaci Junák – český skaut, z. s., kde už čtvrtým rokem působím jako předseda Revizní komise okresu Plzeň-město i Plzeňského kraje. A osmým rokem také jako vedoucí skautských zdravotnických kurzů Flastr, kde zajišťuji veškerou administrativu a hospodaření.

Věřím, že nejen tyto mé zkušenosti mohou být pro školu přínosné, a proto jsem se rozhodl je nabídnout formou kandidatury do školské rady.

František Červinka

Dovolte mi krátké představení a můj důvod ke kandidatuře do školské rady. Před třemi roky jsem se rozhodl kandidovat taktéž, kdy společností šla vlna roztříštěnosti mezi lidmi, která zasáhla významně i školy, včetně naší Waldorfské. Neměl jsem nejdříve v plánu letos kandidovat, ale byl jsem osloven několika členy ze spolku rodičů, kde se občas zapojuji do činnosti, ať už při setkáních nebo brigádách. Uvědomil jsem si, že hlavní důvod, proč do toho jít, je ten, že známe na škole, jako rodina, mnoho dětí a rodičů, třeba již od školkových let, mnoho z nich jsou kamarádi a přátelé. A to byl nakonec důvod, který byl pro mě rozhodující – mít větší možnost propojovat školu a rodiče, přinést nové myšlenky zvenku, nápady, podívat se na věci s nadhledem.

Jsem otec syna Viktora v páté třídě a synka Roberta v první třídě. Mezi učiteli jsem možná u někoho zapsaný jako rebel, který má všetečné otázky a dožaduje se spravedlnosti, ale i jako aktivní rodič. Jsou mi velmi blízké myšlenky Rudolfa Steinera a celistvý pohled na tělo  a duši ve spojení s podstatou. Profesně pracuji jako programátor řídících systémů v průmyslu, jsou mi tedy blízké počítače, technika, ale i manuální pracovní činnosti, při kterých zase nechám odpočinout hlavu. Ve volných chvílích chodím rád s rodinou do hor, jezdím na kolo, koloběžku ,na vodu, apod.

Současný předseda školské rady pan Jiří Cimpel nám odpověděl na několik otázek

Proč jste se před 3 lety rozhodl do rady kandidovat?

Ke kandidatuře do školské rady mě přivedl spolek rodičů. Šel jsem do ní s cílem využít své zkušenosti z podnikání a pomoci škole s nastavením provozu rozšířené školské rady, které byly přiděleny nové pravomoci a kompetence. 

Splnila se Vaše očekávání?

Má očekávání se naplnila. S kolegy ze školské rady jsme vytvořili základní systém práce v podobě pravidelných setkání 1x za dva měsíce a nastavili základní postupy pro agendu školské rady, ve kterých naši nástupci mohou již pohodlně pokračovat nebo si je upravovat podle vlastních představ. Jako rada jsme převzali od školy agendu v podobě vyhodnocování a schvalování stipendií a žádostí o čerpání ze sociálního fondu, který škola zřídila. Těchto žádostí jsme schválili v rámci našeho funkčního období celou řadu a věřím, že jsme tak mohli pomoci dětem i rodičům ve chvílích kdy to nejvíce potřebovali. 

Proč má smysl v radě pracovat?

Právě funkce správy sociálních a stipendijních fondů, je z mého pohledu velmi důležitá a dává členům rady možnost reálně pomáhat ostatním rodičům a škole. Vnímám tak činnost školské rady jak velmi užitečnou a důležitou.

Je podle Vás školská rada “nutná formalita” nebo něco víc?

Z výše zmiňovaných důvodů, nevnímám školskou radu jako formalitu. Sociální i stipendijní fond jsou plně v kompetenci školské rady a rozhodování a přidělení příspěvků je agendou školské rady, která má být v rozhodování nezávislá. Bez činnosti rady by tak nebylo možné žádosti vyhodnocovat a schvalovat a její funkce je tak důležitá. 

Veselé příhody spojené s prací v radě?

Nenapadá mě teď vtipná historka, ale setkání rady se vždy nesla v přátelském a veselém duchu a i proto jsem se na ně pokaždé těšil. Věřím že i další školská rada si tuto atmosféru udrží. 

Děkujeme za odpovědi

Rubriky
Aktuality IROP

Rekonstrukce půdy

Plán na rekonstrukci půdních prostor se pomalu stává realitou. Vestavbou vznikne osm nových učeben ve třetím patře a zároveň budou zrekonstruována sociální zařízení v obou křídlech budovy. Co nás tedy konkrétně čeká?

Střešní trámy na půdě jsou částečně napadené dřevomorkou. Je to stav, který existuje zhruba od 90. let. Bohužel byl zatím řešen jen provizorními kroky odstraňováním napadených částí a jejich vyvazování k okolním trámům. Toto je dlouhodobě neudržitelný stav a pro potřeby půdní vestavby je naprosto nevhodný. Nutným krokem je proto kompletní výměna podlahových trámů na půdě za kovové a výměna napadených střešních konstrukcí za nové.

Část střechy směrem do vnitrobloku bude doplněna nástavbou tak, aby se zvýšil strop na průchozí výšku. Na této straně vzniknou také nové toalety. Celá stavba bude trvat déle než rok. V první fázi do září 2024 proběhnou hrubé stavební práce na půdě a rekonstrukce stávajících WC v 1. a 2. patře. Celý příští školní rok pak bude probíhat vestavba pod střechou. Nové zkolaudované učebny budeme mít k dispozici na podzim 2025.

JAKÉ UČEBNY NA PŮDĚ VZNIKNOU?

 • Učebna výtvarných činností – prosvětlený ateliér pro výtvarné techniky, jako je kresba, malba či akvarel. Tvořit budeme jak u psacích stolů, tak u stojanů.
 • Učebna chemie s kabinetem – specializovaná učebna s prezentačním laboratorním stolem pro názornou výuku chemických pokusů. Jednotlivé lavice budou vybaveny odolným povrchem pro praktickou výuku žákovských pokusů. Součástí učebny bude projektor s plátnem a audiotechnikou. V přilehlém kabinetu bude mimo jiné sklad používaných chemických látek a přístrojů.
 • Stabilní jazyková učebna – učebna pro starší žáky s možností vybavení audiotechnikou k nácviku správné výslovnosti, včetně žákovských ostrůvků se sluchátky pro nacvičování poslechu a porozumění mluvenému slovu s ohledem na individuální úroveň každého žáka.
 • Pohyblivá jazyková učebna – učebna pro mladší žáky s lehkým mobilním nábytkem a s možností variabilního uspořádání i během hodiny, což umožní práci jednotlivců i různě velkých skupin. Jednotlivé činnosti i skupiny se tak mohou během hodiny snadno proměňovat.
 • Víceúčelový sál – rozlehlý sál s plochou více než 120 m2. Kromě výuky bude využíván pro volnočasové aktivity dětí i dospělých, slavnosti, eurytmii, divadlo, hudbu a bude k dispozici také spolku rodičů.
 • Učebna fyziky s kabinetem – specializovaná učebna s možností zatemnění pro výuku optiky, mechaniky, elektřiny atd.  Učebna bude vybavena úložnými prostory pro ukládání pomůcek pro žákovské pokusy (např. stavebnice Boffin pro výuku elektřiny).
 • PC učebna – specializovaná učebna pro 30 žáků pro výuku informatiky i jiných předmětů s využitím výpočetní techniky, vybavená interaktivní tabulí a s připojením ke školní síti a internetu pro všechny stanice. Vyučující bude mít možnost řídit přístup k síti a programovému vybavení jednotlivých pracovních stanic.
 • Dřevořezbářská dílna – rozšířená vybavená dílna až pro 18 žáků. Práci se dřevem přemístíme z méně vyhovujících sklepních prostor k dennímu světlu, do prostoru s nižší vzdušnou vlhkostí. Prostor tak bude nejen vhodnější pro práci se dřevem, ale také méně nepřátelský ke kovovým nástrojům a zpracovávanému dřevu.

A CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ?

 • Rekonstrukce toalet – v prvním i druhém patře vznikne kromě zrekonstruovaných prostor žákovských WC také speciální WC pro invalidy. Pokračujeme tím nejen ve zlepšování školního prostředí, ale také v projektu budování bezbariérovosti školy.
 • Na bezbariérovost navazuje také prodloužení výtahové šachty do třetího patra. V současnosti školu nenavštěvuje žádný žák, pohybující se na invalidním vozíku. Poměrně často však výtah využívají naši žáci po úrazu, většinou i se svým doprovodem.
 • Na stavbu je vydáno stavební povolení. V rámci vyhlášené veřejné zakázky na stavbu jsme vybrali jako zhotovitele stavby firmu SILBA-Elstav s.r.o. V tuto chvíli čekáme na finální kontrolu veřejné zakázky ze strany CRR, abychom mohli uzavřít smlouvu o dílo a zahájit stavbu.
 • Předpokládáme, že z důvodu stavby budeme uvolňovat druhé patro v období duben – červen 2024. V období od dubna do srpna by měly proběhnou všechny práce na hrubé stavbě tak, abychom mohli od září plnohodnotně učit ve stávajících prostorách školy. Kromě půdní vestavby nás čeká také kompletní rekonstrukce stropů v druhém patře. Práce tedy bude více než dost.
 • V tuto chvíli jednáme o náhradních prostorách s Karlovou univerzitou a se Scio školou v Šafránkově pavilonu na Lochotíně v Aleji Svobody. Které třídy se budou do náhradních prostor stěhovat a v jakých termínech je ještě předmětem jednání. Bližší informace bohužel v tuto chvíli nemáme, protože stále ještě nesmíme jednat s dodavatelem stavby. Čekáme na formální schválení od Centra pro regionální rozvoj. První věc, kterou budeme dojednávat je celkový harmonogram prací a jejich vliv na výuku. Jakmile budeme mít bližší informace, zveřejníme je.
 • V procesu řešení je také průběžné financování projektu. Děkujeme všem rodičům, kteří vyjádřili zájem o podporu školy formou daru, předplacení školného na další roky či finanční půjčky. Velmi nám to pomohlo při vyjednávání úvěru u bank, který s největší pravděpodobností nebude nutné zajišťovat ručením.

Pro připomenutí uvádíme možnosti podpory:

 1. Účelový dar – pro dárce vystavíme potvrzení o daru nebo darovací smlouvu pro uplatnění částky v ročním zúčtování daní.
 2. Předplatné školného – je možné platit běžné nebo vyšší školné. Po sdělení informací připravíme k podpisu příslušný dodatek ke smlouvě o vzdělávání.
 3. Poskytnutí půjčky škole na 2,5 roku – uzavřeme jednoduchou smlouvu o zápůjčce. Základní podmínky jsou půjčka na fixní dobu 2,5 let, půjčitel sám určuje výši úroku v rozmezí 0 – 5 %, případné úroky budou vyplácené 1x ročně.
 4. Poskytnutí půjčky škole na delší období a částku od 100 tis. Kč – uzavřeme smlouvu o zápůjčce/ úvěru se stanovením individuálních podmínek. Naše potřeba je první 2 roky splácet pouze úroky z půjčené částky, po 2 letech je možné splácet i jistinu. Splatnost max. 10 let, úrok 0 – 5 % dle individuální domluvy.

Pro úplnost uvádíme také výhled hospodaření na nejbližších 5 let. Vzhledem k tomu, že jako nezisková organizace tvoříme rozpočet s nulovým hospodářským výsledkem, jsou veškeré nespotřebované výnosy určeny k financování projektu IROP.

Popis rok 2023/24 rok 2024/25 rok 2025/26 rok 2026/27 rok 2027/28
počet žáků ZŠ 200 205 205 210 210
počet žáků SŠ 54 85 115 120 120
dotace ZŠ 19 245 200 20 407 647 21 228 029 22 530 636 23 457 168
dotace SŠ 4 392 274 7 259 452 10 312 692 11 299 124 11 864 080
dotace družina, jídelna 3 309 550 3 494 327 3 689 307 3 895 049 4 089 802
školné ZŠ 5 600 000 5 740 000 5 740 000 5 880 000 5 880 000
školné SŠ 1 512 000 2 380 000 3 450 000 3 600 000 3 600 000
výnosy celkem 34 059 024 39 281 425 44 420 028 47 204 809 48 891 049
           
mzdy 20 109 719 22 690 205 25 399 715 26 669 701 28 003 186
odvody 6 837 304 7 714 670 8 635 903 9 067 698 9 521 083
provoz budovy 3 321 500 3 950 000 4 350 000 4 800 000 5 000 000
materiál do výuky 924 500 980 000 1 050 000 1 200 000 1 200 000
služby zaměstnancům 645 000 680 000 720 000 750 000 800 000
rozvoj a vybavení 676 000 700 000 750 000 800 000 850 000
náklady celkem 32 514 024 36 714 875 40 905 619 43 287 399 45 374 269
           
financování projektu IROP  1 545 000 2 566 550 3 514 409 3 917 410 3 516 780

Naše odhady hospodaření jsou spíše konzervativní a vychází částečně ze známé historie, částečně z předpokladu vývoje financování soukromých škol a výše školného v následujících letech. Investici do rekonstrukce půdních prostor plánujeme již 2 roky, přizpůsobili jsme proto projektu jak rozpočet školy, tak výši školného.

Vstupujeme do projektu s radostí i s obavami. Víme, že různá omezení postihnou nás všechny a nikdo nemůže zůstat stát bokem. Víme však, že společně to zvládneme. Případné dotazy zasílejte prosím na adresu kanceláře nebo vedení školy, odpovědi budeme průběžně doplňovat na webové stránky https://www.skoladobromysl.cz/irop24-financovani-faq/.