Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Rubriky
Aktuality Lyceum Přijímací řízení SŠ

Přijímací řízení 2024

Přijímací řízení na lyceum 2024

Školní přijímací zkouška – pohovor

Od 27. 2. do 3. 3. 2024 si uchazeči v rezervačním systému školy vyberou přesný termín a čas školní přijímací zkoušky. Školní přijímací zkouška se uskuteční  v týdnu od 18. března do 22. března 2024. Informace ke zkoušce dostanete po výběru termínu do emailu. Pokud si uchazeč nevybere termín sám, bude mu školou přidělen. 

Školní zkouška se bude skládat z pohovoru a krátké slohové práce v celkovém rozsahu 35 minut. Během prvních 15 minut uchazeč vypracuje krátkou slohovou práci na dané téma. Dalších 20 minut je s uchazečem veden pohovor, který je zaměřen na obecné studijní předpoklady a motivaci ke studiuUchazeči při ústním pohovoru předloží portfolio svých prací – svá výtvarná, literární nebo jiná díla, diplomy, ročníkové práce, výsledky olympiád a soutěží, školní sešity, výrobky aj. Forma prezentace portfolia není dána. Portfoliem uchazeč ukazuje kreativitu, zaměření svých zájmů, úroveň svých dovedností, schopnost dosahovat cíle a schopnost sebeprezentace. Úsilí investované do přípravy portfolia také vypovídá o míře motivace ke studiu na waldorfském lyceu. 

Součástí školní přijímací zkoušky je i motivační dopis, který uchazeč doručil do školy současně s přihláškou ke studiu.

Maximální dosažitelný počet bodů za školní přijímací zkoušku je 210 bodů. K tomu, aby uchazeč splnil podmínky školní přijímací zkoušky, musí v pohovoru dosáhnout minimálně 120 bodů. Pokud uchazeč nesplní podmínky školní přijímací zkoušky, nesplnil podmínky přijímacího řízení jako celku.

Jednotná přijímací zkouška – didaktický test z matematiky a českého jazyka

Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou stanoveny ministerstvem na 12. a 15. dubna 2024. Na začátku března Vám systém ministerstva vygeneruje informaci, na kterém místě budete JPZ konat. Bude to jedna z Vámi zvolených škol. Může se stát, že budete obě zkoušky vykonávat na naší škole, ale můžete dostat na oba termíny přidělené druhé dvě školy. Místo vykonání JPZ nemohou samotné školy ovlivnit, rozdělení žáků je řízeno centrálně. Informaci o místu konání zkoušky naleznete pouze v samotném systému elektronických přihlášek, při elektronickém podání pozvánka ke zkoušce již nepřijde poštou.

Uchazeč musí dosáhnout celkový počet bodů za jednotnou přijímací zkoušku minimálně 30, z toho minimálně 10 bodů z matematiky a minimálně 10 bodů z českého jazyka. Pokud uchazeč nesplnil tato kritéria, nesplnil podmínky přijímacího řízení jako celku.

Kritéria přijetí na lyceum

Ve školním roce 2024/2025 nabízíme ke studiu obor „Kombinované lyceum“, kód oboru 78-42-M/06.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je nejvýše 30 v denní formě vzdělávání.
Zaměření uchazeč do přihlášky neuvádí – k volbě zaměření dojde až na konci druhého ročníku.
Nevyžadujeme jako přílohu výsledky předchozího vzdělávání ze ZŠ – výpis z vysvědčení.
Nevyžadujeme lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Součástí přihlášky je mimo jiné motivační dopis v rozsahu nejvýše jedné strany A4 psaný vlastní rukou, ve kterém uchazeč představí své zájmy, úspěchy a motivaci ke studiu na naší škole. Motivační dopis může být ztvárněn uměleckou formou. Součástí motivačního dopisu bude i aktuální fotografie uchazeče. Na fotografii musí být rozpoznatelný obličej uchazeče. Motivační dopis je možné doručit do kanceláře školy ve fyzické podobě bez ohledu na způsob podání přihlášky (zejména pokud je umělecky ztvárněn).  Pokud chcete motivační dopis doručit do školy fyzicky,  do systému DiPSy vložte, prosím, jako přílohu sken nebo fotografii.

Přijímací řízení se skládá z jednotné přijímací zkoušky (matematika a český jazyk) a školní přijímací zkoušky.  Doporučujeme přihlášku odevzdat digitálně na webu www.dipsy.cz , případně odkazem přes stránku  www.prihlaskynastredni.cz . Na této stránce získáte také všechny podrobné informace o dalších možnostech podání přihlášky. 

Výsledky státní jednotné přijímací zkoušky škola zahrne do celkového hodnocení uchazeče vahou 60 %. Výsledky školní přijímací zkoušky škola zahrne do celkového hodnocení uchazeče vahou 40 %.

Kompletní podmínky přijímacího řízení v roce 2024 a kritéria přijímacího řízení – ke stažení zde

Časté otázky k přijímacímu řízení

V prvním kole bude možné podat  přihlášky na tři střední školy (tři obory vzdělání). V případě, že jste již na podzim podali přihlášku na školy s talentovou zkouškou, můžete se tedy hlásit celkem až na 5 škol. (dvě s talentovou zkouškou a tři bez talentové zkoušky)

Samotnou přihlášku vyplníte digitálně na webu dipsy.cz.  Informace k vyplnění přihlášky naleznete také na webu www.prihlaskynastredni.cz , odkud se můžete na vyplnění přihlášky prokliknout.

Zde naleznete i podrobné informace k celému procesu přijímacího řízení i možnosti podat přihlášku jinak než digitálně. Za naši školu prosíme o využití možnosti elektronické přihlášky. Minimalizujete tím možné chyby a ušetříte administrativní kroky za školu i za Vás.

Při vyplnění přihlášky elektronicky Vás systém sám provede volbou školy a většinu informací předvyplní.

Pro naši školu uveďte:

  • název školy Waldorfská základní škola a střední škola Dobromysl z.ú. 
  • adresa Husova 1126/43, 301 00 Plzeň
  •  obor „Kombinované lyceum“, kód oboru 78-42-M/06

Stále neznáme přesnou podobu přihlášky. Z informací z CERMATu víme, že školní kola budou v režii samotných škol. Naše škola pořádá školní přijímací zkoušku v termínu od 18. do 22. března. Konkrétní den a čas si zvolí sám uchazeč v rezervačním systému od 26. února do 3. března, takže by nemělo dojít ke konfliktu termínu s případnou školní přijímací zkouškou na jiné škole. 

Ano, pořadí je závazné a nelze je změnit. Pokud žák uspěje na více školách, bude přijat pouze na školu s nejvyšší prioritou a přihlášky na ostatních školách se zruší ve prospěch dalších uchazečů. Volte proto pořadí uváženě a dávejte přihlášku jen na školy, kam opravdu chcete nastoupit. 

Není. Do přihlášky se lékařský posudek doplňuje jen v případě, kdy se uchazeč hlásí na obor vzdělání, u kterého jsou podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanoveny nařízením vlády č. 211/2010 Sb. Posudek musí být lékařem vystaven pro každý konkrétní obor zvlášť. Pro studium na Waldorfském lyceu lékařský posudek není potřeba.

Přihláška musí být podána do  20. února 2024. Přihlášku vyplníte  přímo na stránce www.dipsy.cz , případně přes webovou stránku  www.prihlaskynastredni.cz . Zde naleznete i další možnosti podání přihlášky.

Za naši školu prosíme o vyplnění elektronické přihlášky, pokud je to jen trochu možné.

Pokud odevzdáváte motivační dopis ve fyzické podobě, doručte ho prosím přímo do kanceláře školy nebo zašlete poštou.

Na naší škole si od 26.2. do 3.3. 2024 uchazeči v rezervačním systému školy vyberou přesný termín a čas školní přijímací zkoušky. Školní přijímací zkouška se uskuteční  v týdnu od 18. března – 22. března 2024. Informace k pohovoru dostanete po výběru termínu do emailu. Pokud si uchazeč nevybere termín sám, bude mu školou přidělen. 

Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou stanoveny ministerstvem na 12. a 15. dubna 2024. Na začátku března Vám systém ministerstva vygeneruje informaci, na kterém místě budete JPZ konat. Bude to některá z Vámi zvolených škol. Může se stát, že budete obě zkoušky vykonávat na naší škole, ale můžete dostat na oba termíny přidělené druhé dvě školy. Místo vykonání JPZ nemohou samotné školy ovlivnit, rozdělení žáků je řízeno centrálně. Při elektronickém podání informaci o místu konání zkoušky naleznete v samotném systému elektronických přihlášek, pozvánka ke zkoušce již nepřijde poštou.

Motivační dopis psaný vlastní rukou vypracuje uchazeč a doručí (možno i ve fyzické podobě) do kanceláře školy do 20.2. 2024V rozsahu nejvýše jedné strany A4  představí sebe, své zájmy, úspěchy a motivaci ke studiu na naší škole. Součástí motivačního dopisu bude i aktuální fotografie uchazeče. Fotografie může být průkazová, ale nemusí – uchazeč může být např. zachycen při své oblíbené činnosti. Fotografie musí být aktuální (ne starší než několik měsíců) a musí na ní být dobře rozpoznatelný obličej uchazeče.

Uchazeči při ústním pohovoru předloží portfolio svých prací – svá výtvarná, literární nebo jiná díla, diplomy, ročníkové práce, výsledky olympiád a soutěží, školní sešity, výrobky aj. Forma prezentace portfolia není dána. Portfoliem uchazeč ukazuje kreativitu, zaměření svých zájmů, úroveň svých dovedností, schopnost dosahovat cíle a schopnost sebeprezentace. Úsilí investované do přípravy portfolia také vypovídá o míře motivace ke studiu na waldorfském lyceu. Délku prezentace portfolia volí uchazeč úměrně tomu, že na celý pohovor je určeno 20 minut a portfolio je jen jednou z částí pohovoru.

Zápisové lístky v minulých letech sloužili k potvrzení uchazeče škole, že po úspěšném přijímacím řízení do konkrétní školy skutečně nastoupí, což bylo důležité zejména v případě, že se uchazeč dostal na obě zvolené školy. V letošním roce jsou zápisové lístky zrušeny a priorita škol bude zadána již v rámci přihlášky.

Pokud nebude po prvním kole naplněna kapacita třídy, může škola vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení. I přihlášky do druhého kola se budou podávat za stejných podmínek jako přihlášky do prvního kola. Více informací opět na webu www.prihlaskynastredni.cz