Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Rubriky
Aktuality Lyceum Přijímací řízení SŠ

Přijímací řízení

Přijímací řízení na lyceum 2023

Termín školní přijímací zkoušky a pozvánka

Školní přijímací zkouška se koná formou ústního pohovoru v rozsahu 20 minut, který je zaměřen na obecné studijní předpoklady a motivaci ke studiu. U pohovoru uchazeč předloží portfolio svých prací – svá výtvarná, literární nebo jiná díla, diplomy, výsledky olympiád a soutěží aj. Předložené portfolio je součástí hodnocení školní přijímací zkoušky. Školní přijímací zkouška se bude konat ve dnech 24. dubna a 25. dubna 2023. Termín a čas si zvolili uchazeči pomocí rezervačního systému.

 18. března škola rozeslala pozvánky na jednotnou přijímací zkoušku (matematika a český jazyk) a školní přijímací zkoušku (pohovor) včetně konkrétních zvolených termínů a dalších informací. Pozvánku jste obdrželi na email, který jste uvedli na přihlášce. Pokud pozvánka nedorazila, případně si přejete pozvánku získat i jiným způsobem (osobně, datovou schránkou), prosím, kontaktujte kancelář školy. 

Podmínky přijímacího řízení

Ve školním roce 2023/2024 nabízíme ke studiu obor „Kombinované lyceum“, kód oboru 78-42-M/06.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je nejvýše 30 v denní formě vzdělávání.

Specializaci uchazeč do přihlášky neuvádí – k volbě specializace dojde až na konci druhého ročníku. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu není vyžadováno.

 

Součástí přihlášky jsou mimo jiné tyto dokumenty a doklady (nebo jejich ověřené kopie).

 • motivační dopis v rozsahu nejvýše jedné strany A4 psaný rukou, ve kterém uchazeč představí své zájmy, úspěchy a motivaci ke studiu na naší škole. Součástí motivačního dopisu bude i aktuální fotografie uchazeče. Na fotografii musí být rozeznatelný obličej uchazeče.
 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Vysvědčení nemusí být doloženo, je-li klasifikace na přihlášce potvrzena školou razítkem bez malého státního znaku. Splnění povinné školní docházky dokazuje současný žák ZŠ nejpozději 9. 2023.
 • doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení.
 • doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona
 • žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka u osob, které získaly předchozí vzdělání mimo území České republiky dle §20, odst.4 školského zákona. Škola provede ověření znalostí českého jazyka rozhovorem v rámci školní přijímací zkoušky.

Pokud nebyly uchazeči – cizinci poslední tři požadované doklady v době podání žádosti vydány, předloží je škole nejpozději v první školní den – 4. 9. 2023.

 

Přihlášky ke studiu mohou studenti podávat do 1. března 2023 osobně v kanceláři školy. Elektronicky lze přihlášku podat pouze za podmínky elektronické konverze na kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT v souladu s § 22 zákona č. 300/2008 Sb. V případě, že jsou obě strany přihlášky a všechny související přílohy zkonvertovány, může být přihláška s přílohami zaslána jak prostřednictvím datové schránky, tak i prostřednictvím e-mailu. Bez této konverze není zaslání přihlášky elektronickou cestou možné, ani pokud byla zaslána z datové schránky zřízené na fyzickou osobu zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče.

 

Přijímací řízení sestává ze dvou částí, které proběhnou v těchto termínech:

 • Státní jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a z matematiky – 13. a 14. dubna 2023
 • Školní přijímací zkouška formou ústního pohovoru – 24., 25. a 26. dubna 2023

Konkrétní termín školní přijímací zkoušky si zvolí uchazeč pomocí rezervačního systému školy, případně mu bude přidělen nejpozději 14 dní před konáním školní přijímací zkoušky. Rezervace budou spuštěny první týden v březnu na stránkách školy, uchazeči dostanou na spuštění  rezervací upozornění emailem.

 

 • Náhradní termín státní jednotné přijímací zkoušky je 10. a 11. května 2023.
 • Náhradní termín školní přijímací zkoušky bude stanoven v termínu nejpozději do 3. května 2023.

Kritéria přijímacího řízení

 • Ve školním roce 2023/2024 nabízíme ke studiu obor „Kombinované lyceum“, kód oboru 78-42-M/06. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je nejvýše 30 v denní formě vzdělávání.
 • Současně s přihláškou uchazeč doručí do školy motivační dopis v rozsahu nejvýše jedné strany A4 psaný rukou, ve kterém představí své zájmy, úspěchy a motivaci ke studiu na naší škole. Součástí motivačního dopisu bude i aktuální fotografie uchazeče. Na fotografii musí být rozeznatelný obličej uchazeče.
 • Státní jednotná přijímací zkouška se koná formou písemných testů z českého jazyka a z matematiky.
 • Školní přijímací zkouška se koná formou ústního pohovoru v rozsahu 20 minut, který je zaměřen na obecné studijní předpoklady a motivaci ke studiu. U pohovoru uchazeč předloží portfolio svých prací – svá výtvarná, literární nebo jiná díla, diplomy, výsledky olympiád a soutěží aj. Předložené portfolio je součástí hodnocení školní přijímací zkoušky.
 • Ústní pohovory provádí přijímací komise jmenovaná ředitelkou školy.
 • Maximální dosažitelný počet bodů za ústní pohovor je 180 bodů. K tomu, aby uchazeč splnil podmínky školní přijímací zkoušky, musí v pohovoru dosáhnout minimálně 100 bodů. Pokud uchazeč nesplní podmínky školní přijímací zkoušky, nesplnil podmínky přijímacího řízení jako celku.
 • Výsledky státní jednotné přijímací zkoušky škola zahrne do celkového hodnocení uchazeče vahou 60 %. Výsledky ústního pohovoru škola zahrne do celkového hodnocení uchazeče vahou 40 %.
 • Při rovnosti bodů celkového hodnocení rozhoduje o pořadí uchazečů počet bodů za školní přijímací zkoušku. Trvá-li i nadále rovnost bodů, bude pořadí vylosováno přijímací komisí.
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webové stránce školy a na její úřední desce podle číselného kódu uchazeče přiděleného při přijímacím řízení.

 

Časté otázky k přijímacímu řízení

Pro první kolo přijímacího řízení je možno podat přihlášky na dvě střední školy (dva obory vzdělání). 

Formulář přihlášky může poskytnout vaše základní škola. Pokud základní škola používá školní systém (např. Škola OnLine), dostanete přihlášku již vyplněnou včetně známek a QR kódu se všemi informacemi. Taková přihláška usnadní středním školám evidenci uchazečů. Pokud základní škola vyplněnou přihlášku s QR kódem vystavit neumí, je možno přihlášku v elektronické podobě stáhnout na webu MŠMT a vyplnit ručně.

Pokud nemáte přihlášku vytištěnou ze základní školy se všemi potřebnými údaji, vyplníte přihlášku ručně. Přihláška se vyplňuje v rozsahu uvedeném na stanoveném tiskopisu přihlášky pro denní formu vzdělávání (růžový podtisk). Na tiskopisech přihlášky se uvádějí obě školy (a oba obory vzdělání), na které se uchazeč hlásí. Když se žák  hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. K přihlášce je možno přiložit rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, pokud je uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou, nebo doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení v případě, že jde o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Obě vyhotovení (pro každou školu jedno) uchazeč a zákonný zástupce podepíší a základní škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení. Potvrzení školy lze nahradit přiložením ověřených kopií vysvědčení. 

Pro naši školu uveďte:

 • název školy Waldorfská základní škola a střední škola Dobromysl z.ú. 
 • adresa Husova 1126/43, 301 00 Plzeň
 •  obor „Kombinované lyceum“, kód oboru 78-42-M/06

V uvedené kolonce uvedete vybraný termín školního kola přijímací zkoušky. Termín vyplňujete zejména v případě, kdy se hlásíte na dvě školy se školní přijímací zkouškou a mohlo by dojít ke kolizi termínů.

 Termíny školního kola (ústního pohovoru) Waldorfského lycea budou upřesněny později. 

Není,  pořadí škol pouze určuje, na které škole bude uchazeč skládat jednotnou přijímací zkoušku.

 13. dubna 2023 vykoná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky nprvní škole14. dubna 2023 vykoná jednotnou přijímací zkoušku  na druhé škole . Pro obě školy se počítá lepší výsledek z obou dnů.

O volbě školy rozhodne uchazeč po vyhlášení výsledků uplatněním svého zápisového lístku.

Není. Do tiskopisu přihlášky se lékařský posudek doplňuje jen v případě, kdy se uchazeč hlásí na obor vzdělání, u kterého jsou podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanoveny nařízením vlády č. 211/2010 Sb. Pro studium na Waldorfském lyceu lékařský posudek není potřeba.

Přihlášky ke studiu mohou studenti podávat do 1. března 2023 osobně v kanceláři školy. 

Elektronicky lze přihlášku podat pouze za podmínky elektronické konverze na kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT v
souladu s § 22 zákona č. 300/2008 Sb.  
V případě, že jsou obě strany přihlášky a všechny související přílohy zkonvertovány, může být přihláška s přílohami zaslána jak prostřednictvím datové schránky, tak i prostřednictvím e-mailu  Bez této konverze není zaslání přihlášky elektronickou cestou možné, ani pokud byla zaslána z datové schránky zřízené na fyzickou osobu zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče.

Ve druhé polovině března přijde z Waldorfského lycea pozvánka k přijímacímu řízení. Po absolvování přijímacího řízení budou výsledky zveřejněny na webu školy nejpozději do dvou pracovních dnů. 

Motivační dopis vypracuje uchazeč a doručí (možno i elektronicky) do školy společně s přihláškouV rozsahu nejvýše jedné strany A4  představí sebe, své zájmy, úspěchy a motivaci ke studiu na naší škole. Součástí motivačního dopisu bude i aktuální fotografie uchazeče. Fotografie může být průkazová, ale nemusí – uchazeč může být např. zachycen při své oblíbené činnosti. Fotografie musí být aktuální (ne starší než několik měsíců) a musí na ní být dobře rozpoznatelný obličej uchazeče.

Uchazeči mají při ústním pohovoru možnost předložit portfolio svých prací – svá výtvarná, literární nebo jiná díla, diplomy, ročníkové práce, výsledky olympiád a soutěží, školní sešity, výrobky aj. Forma prezentace portfolia není dána. Portfoliem uchazeč ukazuje kreativitu, zaměření svých zájmů, úroveň svých dovedností, schopnost dosahovat cíle a schopnost sebeprezentace. Úsilí investované do přípravy portfolia také vypovídá o míře motivace ke studiu na waldorfském lyceu. Délku prezentace portfolia volí uchazeč úměrně tomu, že na celý pohovor je určeno 20 minut a portfolio je jen jednou z částí pohovoru.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na své základní škole. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží pouze jeden zápisový lístek.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Neodevzdá-li uchazeč do tohoto termínu zápisový lístek, právní účinky rozhodnutí o přijetí se ruší.

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. 

To neplatí v případech kdy:

 • uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na jiné střední škole, kde byl přijat na základě kladného odvolání;
 • uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání na „klasické“ střední škole (nevztahuje se na ně § 62 nebo § 88 školského zákona).

Při zaslání zápisového lístku doporučeně poštou je dokladem o podání podací lístek z pošty, přijetí je možno telefonicky nebo mailem ověřit ve škole. Při osobním předání zápisového lístku ve škole si může předávající vyžádat jeho potvrzenou kopii.

Proti rozhodnutí o nepřijetí se můžete  odvolat do tří dnů od písemného doručení dopisu o nepřijetí k ředitelce školy. 

 • Pokud nebudete přijat z kapacitních důvodů, můžete být dodatečně přijati na místa výše umístěných žáků, kteří neodevzdali zápisový lístek. 
 • Pokud žák nesplnil podmínky přijetí, odvolání nebude vyhověno ani v případě uvolněné kapacity.
Pokud nebude po prvním kole a případných odvoláních naplněna kapacita třídy 30 žáků, může škola vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení. Informace o případném druhém kole budou vyvěšeny na stránkách školy.

 

Škola může vyhlásit druhé kolo, pokud v prvním kole nebude naplněna kapacita třídy.

Informace o průběhu druhého kola budou zveřejňovány na webových stránkách. Pokud zanecháte svůj kontakt vyplněním formuláře na úvodní stránce školy skoladobromysl.cz , dostanete upozornění na nové informací emailem

 

Stejná jako v prvním kole. Na přihlášce musí být vyplněna pouze jedna škola. Lze podat více přihlášek na více škol, počet škol ve druhém kole není omezen.

Přihláška je stejná jako v prvním kole, vyplňujete pouze jednu školu a uvedete, že se jedná o druhé kolo. Uchazeč a zákonný zástupce se podepíší a základní škola potvrdí výpis známek z vysvědčení. Potvrzení školy lze nahradit přiložením ověřených kopií vysvědčení. 

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu není potřeba.

Pokud bude vyhlášeno druhé kolo, pro naši školu uveďte:

 • název školy Waldorfská základní škola a střední škola Dobromysl z.ú. 
 • adresa Husova 1126/43, 301 00 Plzeň
 •  obor „Kombinované lyceum“, kód oboru 78-42-M/06